Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

19.11.2021

Grondwettelijk Hof vernietigt antiwitwastoezicht op niet-gecertificeerde belastingadviseurs door ITAA

Het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants ('Institute for Tax Advisors and Accountants', ITAA) mag niet langer instaan voor het toezicht op de naleving van de antiwitwasverplichtingen ...

Lees meer

17.11.2021

Covid-19: opschorting opzeggingstermijn coronawerkloosheid heeft geen invloed op SWT onderneming in moeilijkheden

Werknemers van wie de opzeggingstermijn is opgeschort als gevolg van tijdelijke coronawerkloosheid, maken wťl aanspraak op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag dat voorzien is voor ...

Lees meer

17.11.2021

Europese Commissie concretiseert gegevensuitwisseling tussen lidstaten in kader van nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers

Vanaf 1 januari 2025 gelden in heel Europa nieuwe btw-regels voor kleine ondernemers. Lidstaten zullen onder meer verplicht zijn om hun nationale vrijstellingsregeling ook toe te passen op 'in andere ...

Lees meer

12.11.2021

Vlaanderen vereenvoudigt beroepskaart voor buitenlandse zelfstandigen in gloednieuw, gewestelijk kader

Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe, versoepelde regels voor niet-Europeanen die zich in het Vlaams gewest als zelfstandige willen vestigen. Vlaanderen stapt af van de procedure uit de verouderde Wet ...

Lees meer

05.11.2021

Welzijn op het werk: nieuwe lijsten met persoonlijke beschermingsmiddelen

De huidige lijsten rond de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) op het werk zijn volledig vernieuwd. De lijsten geven aan welke PBM gebruikt moeten worden om werknemers te beschermen per risico en ...

Lees meer

12.10.2021

Privacyregels van Verenigd Koninkrijk bieden voldoende bescherming persoonsgegevens: Europese Commissie neemt adequaatheidsbesluiten aan

Het wettelijk kader dat het Verenigd Koninkrijk hanteert voor privacy en de bescherming van persoonsgegevens is evenwaardig aan dat van Europa. Dat heeft de Europese Commissie op 28 juni 2021 ...

Lees meer

08.10.2021

Wegcode afgestemd op 'Brussel Stad 30'

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is sinds 1 januari 2021 een 'zone 30'. Op alle wegen is de snelheid beperkt tot 30km/u (behalve op de grote assen waar de maximumsnelheid nog steeds 50 of 70 km/u ...

Lees meer

04.10.2021

Nieuw Vlaams subsidiemechanisme voor sanering van leegstaande bedrijfsruimten vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2021 hanteert Vlaanderen een nieuw subsidiemechanisme voor de sanering van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. Daarin zijn geen subsidies meer voorzien voor de verwerving ...

Lees meer

28.06.2021

Kader voor telewerk gerechtspersoneel staat op punt

Het Gerechtelijk Wetboek bevat sinds begin mei een permanente rechtsgrond voor structureel telewerk door gerechtspersoneel. Maar het was wachten op het uitvoeringsbesluit met meer details om de ...

Lees meer

28.06.2021

Gloednieuw Centraal register van economische knipperlichten ondersteunt opsporing van ondernemingen in moeilijkheden

BelgiŽ krijgt een Centraal register van economische knipperlichten. Dat zal alle economische en financiŽle gegevens bewaren van ondernemingen waarvan bij vonnis of via bepaalde administraties is ...

Lees meer

22.06.2021

Hoorrecht voor minderjarigen uitgebreid in Vlaams jeugddelinquentierecht

Binnen het jeugddelinquentierecht bestaat voortaan een hoorrecht bij elke herzieningsprocedure voor de jeugdrechter of de jeugdrechtbank. Dat was tot nu toe enkel bepaald bij de procedure tot ...

Lees meer

22.06.2021

Nieuwe rapportageopdrachten voor Vlaamse adoptiediensten

Zowel bij de interlandelijke als bij de binnenlandse adoptie krijgen de erkende adoptiediensten er een extra onderzoeks- en rapportagetaak bij. Het nieuwe Verzameldecreet rond welzijn, ...

Lees meer

22.06.2021

Vlaamse lokale besturen en overheidsdiensten kunnen analoge bestuursdocumenten voortaan vervangen door elektronische kopieŽn

Het Vlaams Bestuursdecreet van 7 december 2018 laat Vlaamse overheidsdiensten en lokale besturen toe om hun analoge bestuursdocumenten te vervangen door rechtsgeldige elektronische kopieŽn, de ...

Lees meer

18.06.2021

Opzetten van bijzondere mechanismen voor belastingontduiking voortaan strafbaar, uitgebreide meldingsplicht van NBB en FSMA bij gerecht

Banken, verzekeraars, betalingsinstellingen en andere financiŽle spelers die bijzondere mechanismen opzetten om hun cliŽnten belastingen te laten ontduiken zijn strafbaar. Ze riskeren een ...

Lees meer

18.06.2021

Diverse wijzigingen aan Antiwitwaswet met onder meer meldplicht van incoherenties met UBO-register

Banken, verzekeringsondernemingen, betalingsinstellingen en de andere entiteiten die onderworpen zijn aan de Antiwitwaswet van 18 september 2017 zijn voortaan verplicht om de Administratie van de ...

Lees meer

17.06.2021

Werknemerspensioen: gunstiger fictief dagloon bij berekening pensioenbedrag gelijkgestelde perioden

De federale regering herziet de berekening van het pensioenbedrag voor gelijkgestelde perioden in het kader van het werknemerspensioen. Voor de vaststelling van het normaal fictief loon dat als basis ...

Lees meer

15.06.2021

Digitaal COVID-certificaat: 2 gepubliceerde Europese verordeningen

De 2 EU-verordeningen betreffende de digitale COVID-certificaten werden gepubliceerd en zijn van toepassing van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. De EU-verordening 2021/953 voorziet een algemeen ...

Lees meer

15.06.2021

FOD Economie herziet Antiwitwasreglement voor leasingondernemingen, maar groot deel van nieuwe tekst ontbreekt bij publicatie in het Belgisch Staatsblad

Op 25 juni 2021 treedt een nieuw 'Antiwitwasreglement' in werking voor leasingondernemingen. Daarin duidt de FOD Economie de draagwijdte en invulling van hun antiwitwasverplichtingen volgens de ...

Lees meer

14.06.2021

Tijdelijk verbod op vuur maken en roken in Vlaamse bossen en natuurgebieden vanaf code geel

Het begin van de zomerperiode leidt tot situaties van droogte. Het Agentschap voor Natuur en Bos neemt nu extra veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat het risico op brandgevaar kan worden ...

Lees meer

14.06.2021

Vlaamse overheid optimaliseert procedure voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Via haar wijzigingsdecreet van 21 mei 2021 zorgt de Vlaamse overheid voor een meer eenvoudige, versnelde en oplossingsgerichte bestuursrechtspraak bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Zo zal ...

Lees meer

10.06.2021

Nieuwe Wet Verenigingswerk: federale regering concretiseert toezicht door sociale inspectie

De sociale inspecteurs van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de Algemene Directies 'Toezicht op de Sociale ...

Lees meer

10.06.2021

Vlaanderen heeft nieuw Kunstendecreet met tal van nieuwe subsidies en vereenvoudigde procedures

Op 1 januari 2022 treedt het nieuwe Vlaamse Kunstendecreet in werking. Dat voorziet in de ondersteuning van verschillende types actoren die professioneel actief zijn in de kunstensector, via diverse ...

Lees meer

09.06.2021

Vlaamse regering voegt terugbetaalbare voorschotten in als steunmodaliteit voor bedrijven die investeren in onderzoek en innovatie

Ondernemingen die investeren in onderzoek en innovatie kunnen voortaan steun vragen aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) in de vorm van terugbetaalbare voorschotten. Voorheen was enkel ...

Lees meer

09.06.2021

Band tussen broers en zussen verankerd in 'oud' Burgerlijk Wetboek

Het 'oud' Burgerlijk Wetboek geeft minderjarige broers en zussen voortaan uitdrukkelijk het recht om samen te blijven, ook na een scheiding van de ouders of na plaatsing in de jeugdhulp. Alleen in ...

Lees meer

17.05.2021

Doorwerken als plaatsvervangend magistraat kan voortaan tot 75 jaar, ook leeftijdsgrens binnen hof van assisen opgetrokken

Magistraten die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt, kunnen voortaan nog tot hun 75ste doorwerken als plaatsvervangend magistraat. Tot nog toe lag die drempel op 73 jaar. Maar de wetgever ...

Lees meer

06.05.2021

Vlaamse ondersteuningspremie en bijzondere tewerkstellingsmaatregelen: nieuwe lijsten met aandoeningen, voorgaande feiten en multidisciplinaire informatie

Vanaf 1 mei 2021 zal de VDAB zich voor de toekenning van bijzondere tewerkstellingsmaatregelen zoals de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP), aanpassingen van de arbeidsomgeving en ondersteuning door ...

Lees meer

05.05.2021

Covid-19: NAR-cao nr. 149 over telewerk omwille van corona algemeen verbindend verklaard

Op 26 januari 2021 werd in de Nationale Arbeidsraad 'collectieve arbeidsovereenkomst nr. 149' gesloten betreffende aanbevolen of verplicht telewerk omwille van de coronacrisis. De tekst is bij KB van ...

Lees meer

04.05.2021

Permanente rechtsgrond voor schriftelijke behandeling van zaken bij Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State

De rechtspleging voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voorziet voortaan in een structurele regeling om zaken af te handelen zonder openbare terechtzitting. Daarbij zal in eerste ...

Lees meer

07.09.2020

Moederschapsrust: gelijkstelling ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid ook voor Rijksambtenaren

De wet van 12 juni 2020 heeft de moederschapsrust voor arbeiders en bedienden aanzienlijk versoepeld. Zwangere werkneemsters die in de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek worden, een ...

Lees meer

31.08.2020

Tijdelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing omwille van Covid-19: werkgevers moeten twee BV-aangiftes indienen

Om de sectoren te ondersteunen die zwaar getroffen zijn door de Covid 19-pandemie, mildert de wetgever de loonkost voor de maanden juni, juli en augustus 2020 via een gedeeltelijke vrijstelling van ...

Lees meer

[1]  2  3  4  5