Maximum 1.000 dienstencheques per gezin

Vanaf 1 januari 2012 zal een gezin niet meer dan 1.000 dienstencheques per jaar kunnen kopen. Het maximumaantal dienstencheques per persoon blijft 500 per jaar.

1.000 cheques

Een (meerderjarige) gebruiker kan maximum 500 dienstencheques per jaar kopen. Maar een gezin kan meerdere gebruikers tellen. En dus gebruiken sommige gezinnen meer dan 1.000 cheques per jaar. Om misbruik te voorkomen, wordt dit aantal nu begrensd.

Onder gezin wordt verstaan ?alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op hetzelfde adres'.

Uitzondering

De beperking geldt niet voor mindervalide gebruikers en gebruikers met een mindervalide kind ten laste. Zij kunnen maximum 2.000 dienstencheques aanschaffen per jaar, en dat blijft zo. Ook bepaalde gebruikers die een eenoudergezin vormen met één of meerdere kinderen ten laste kunnen nog steeds 2.000 dienstencheques per jaar kopen. De voorwaarden waaraan ze moeten voldoen wijzigen niet.

Dienstencheques

Dienstencheques geven particulieren de kans om met financiële hulp van de overheid ?thuishulp van huishoudelijke aard' (schoonmaken, strijken, boodschappen doen ?) te laten uitvoeren door werknemers in dienst van een erkende onderneming. Dat kan ook buitenshuis.

Op dit moment kost een dienstencheque 7,5 euro. Maar in 2013 zou die prijs met 1 euro verhoogd worden. En er zou ook een indexeringsmechanisme komen om de prijs van de cheques automatisch aan te passen. Het gaat om budgettaire maatregelen uit het regeerakkoord. De fiscale aftrekbaarheid blijft wel behouden.

Bron: Koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 30 december 2011

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 22 december 2001 (art. 3 van het KB op de Dienstencheques)
- Wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en ?banen, BS 11 augustus 2001 (Dienstenchequewet)