Schoolverlaters moeten langer wachten op uitkering

Vanaf 1 januari 2012 worden wachtuitkeringen minder snel toegekend en beperkt in de tijd. Men wil schoolverlaters intensiever begeleiden en beter opvolgen. Om de nieuwe aanpak te onderstrepen, spreekt men voortaan van ?beroepsinschakelingstijd' en ?inschakelingsuitkeringen'. Wachttijd en wachtuitkeringen behoren tot het verleden.

Uniforme wachtperiode

De beroepsinschakelingstijd bedraagt voortaan 310 dagen (of 12 maanden in de werkloosheidsreglementering) voor alle nieuwe werkzoekenden. Pas daarna zullen schoolverlaters aanspraak kunnen maken op een uitkering. Nu ligt die termijn op 6, 9 of 12 maanden, afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik van de aanvraag.

De uniforme termijn geldt vanaf 1 januari 2012, ook voor de schoolverlaters die zich in een lopende wachttijd bevinden. Dat betekent dat wie afgestudeerd is in juni of juli 2011 en zich vóór 10 augustus 2011 inschreef als werkzoekende, ten vroegste vanaf 27 juli 2012 recht heeft op een uitkering.

Studentenarbeid

In het nieuwe regime wordt de beroepsinschakelingstijd niet verlengd of verkort door studentenarbeid. Maar de dagen studentenarbeid na 31 juli volgend op het einde van de studies tellen wel mee. Tot nog toe kon de wachttijd met maximaal 78 dagen verminderd worden voor de dagen dat de student werkte tijdens zijn studies.

Ook de dagen waarop de jonge werkzoekende deelneemt aan een individueel inschakelingsproject worden in rekening gebracht als hij positief geëvalueerd wordt. De dagen voorafgaand aan een negatieve evaluatie worden enkel meegeteld indien de negatieve evaluatie gevolgd wordt door 3 positieve evaluaties.

Actief zoeken

Enkel wie actief naar werk zoekt of actief aan een individueel inschakelingstraject meewerkt, krijgt een inschakelingsuitkering. Die inzet moet blijken uit een doorgedreven evaluatie.

Het is de bedoeling dat binnen de maand na de inschrijving als werkzoekende al een eerste evaluatiegesprek volgt met de gewestelijke werkgelegenheidsdiensten. Om de 4 maanden volgt een evaluatie. Het gaat om een bevoegdheid van de gewesten. Ze kunnen ervoor kiezen om werkzoekenden nog regelmatiger te evalueren. Maatwerk is dus mogelijk.

Alleen werkzoekenden van wie de laatste 3 evaluaties positief zijn, zullen een inschakelingsuitkering krijgen op het einde van de beroepinschakelingstijd. Ook het behoud van de uitkering wordt gekoppeld aan de individuele inspanningen om een baan te vinden. Bij een negatieve evaluatie kan de uitkering voor 6 maanden opgeschort worden. Een eventuele hervatting is gebonden aan een positieve evaluatie.

Beperkt tot 3 jaar

De inschakelingsuitkering wordt beperkt tot 3 jaar (36 maanden) voor niet-bevoorrechte samenwonenden, én voor gezinshoofden, alleenstaanden en bevoorrechte samenwonenden die ouder zijn dan 30. Er wordt in dat geval ?geen rekening gehouden met de periode die voorafgaat aan de maand volgend op de 30ste verjaardag, ongeacht de gezinssituatie tijdens die voorafgaande periode'. Ze hebben dus recht op een uitkering tot hun 33ste.

Onder bepaalde voorwaarden is een verlenging van de maximumtermijn mogelijk. En er gelden overgangsmaatregelen voor jonge werknemers met gezinslast, alleenwonenden en bevoorrechte samenwonenden. Ze zijn ?bevoorrecht' omdat hun partner enkel een vervangingsinkomen heeft.

Let op! De berekening van het krediet van 36 maanden start vanaf 1 januari 2012. De met wachtuitkeringen vergoede werkloosheidsperiodes gelegen vóór 1 januari 2012 worden dus geneutraliseerd voor de berekening. Er wordt geen rekening gehouden met die wachtuitkeringen.

Bron: Koninklijk besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 27, 36, 36ter, 36quater, 36sexies, 40, 59quinquies, 59sexies, 63, 79, 92, 93, 94, 97, 124 en 131septies van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 30 december 2011

Bron: Ministerieel besluit van 28 december 2011 tot wijziging van de artikelen 1, 38bis, 62 en 87 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de inschakelingsuitkering, BS 30 december 2011

Zie ook:
Ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 25 januari 1992
Koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991 (Werkloosheidsbesluit)