Verlaagd schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden tot eind 2014 (art. 32-34 en 87 PD 2012)

Sinds 1 januari 2003 geldt er in het Vlaams Gewest een bijzonder verlaagd schenkingstarief voor bouwgronden. De Vlaamse Regering wil hiermee eigenaars stimuleren om hun ongebruikte bouwgronden sneller door te geven aan jongere generaties. Het verlaagd schenkingstarief gold oorspronkelijk voor drie jaar: van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005. Maar het werd ondertussen al twee keer verlengd. Het Vlaams Programmadecreet 2012 verlengt de termijn nu voor de derde keer, tot en met 31 december 2014. En de maatregel wordt op twee punten verstrengd.

Verlaagd tarief tot eind 2014

Het bijzonder verlaagd schenkingstarief voor bouwgronden gold oorspronkelijk voor drie jaar: van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2005. Eind 2005 werd deze termijn een eerste keer verlengd, en dit voor vier jaar. Dus tot 31 december 2009. De tweede verlenging loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2011. Door het aanhouden van de crisis verlengt de Vlaamse Regering de termijn nu voor de derde keer, tot en met 31 december 2014 (wijziging art. 140nonies, Vl.W.Reg.). Volgens de memorie van toelichting bij het ?Ontwerp van Programmadecreet 2012' is dit ook de laatste keer dat de termijn wordt verlengd.

Samen met de verlenging van de termijn tot 31 december 2014 wordt de maatregel op twee punten verstrengd.

Vlaamse bouwgronden

De maatregel wordt nu uitdrukkelijk beperkt tot ?? grond gelegen in het Vlaams Gewest die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw ?? (wijziging art. 140nonies, Vl.W.Reg.). Hij geldt dus nog enkel voor ?Vlaamse bouwgronden' (ter herinnering: de fiscale woonplaats van de schenker bepaalt in welk gewest de registratierechten worden geïnd).

Bouwverplichting

De begiftigden, of een van hen, moeten er zich voortaan in de schenkingsakte toe verbinden om binnen de 5 jaar na de datum van deze akte hun hoofdverblijfplaats te vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond. In tegenstelling tot vroeger zijn ze nu dus verplicht om te bouwen (wijziging art. 140undecies, Vl.W.Reg.).
Tot nog toe moest in de schenkingsakte staan dat de begiftigde binnen de drie jaar een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning ging aanvragen en daarvoor een volledig dossier zou indienen. Effectief bouwen was dus niet vereist. Deze verplichting wordt nu, samen met de bijhorende strafmaatregelen, geschrapt (opheffing art. 140undecies2, Vl.W.Reg.).

Net zoals voordien moet in de schenkingsakte ook staan dat het perceel grond volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd is voor woningbouw.
Bij een onjuiste verklaring over de bestemming van de grond zijn de schenker en de begiftigden ondeelbaar gehouden tot betaling van de aanvullende registratierechten en van een boete gelijk aan die rechten.

Indien de begiftigden, of een van hen, die zich daartoe hadden verbonden, hun hoofdverblijfplaats niet binnen de 5 jaar vestigen op het adres van de geschonken bouwgrond, dan zijn zij verplicht om de aanvullende registratierechten over hun eigen aandeel in de schenking te betalen, vermeerderd met de wettelijke intrest op die aanvullende rechten.
Bovendien zijn zij ondeelbaar gehouden tot betaling van alle aanvullende rechten over de aandelen van hun medebegiftigden die zich er niet toe hadden verbonden om zich op de geschonken bouwgrond te vestigen, vermeerderd met de wettelijke intrest op die aanvullende rechten, tenzij er een medebegiftigde is die wel de verbintenis die hij was aangegaan, is nagekomen.
De aanvullende registratierechten en de intresten zijn niet verschuldigd wanneer de niet-nakoming van de aangegane verbintenis het gevolg is van overmacht (wijziging art. 140undecies, Vl.W.Reg.).

Verlaagd tarief

De mate waarin de schenkingsrechten dalen, hangt af van de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde (art. 140nonies, Vl.W.Reg.).

Voor schenkingen in rechte lijn (grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen) en tussen echtgenoten gelden de volgende verlaagde tarieven: Gedeelte van de schenking Tarief van (in ?) tot (in ?) % 0,01 12.500 1 12.500 25.000 2 25.000 50.000 3 50.000 100.000 5 100.000 150.000 8 150.000 200.000 14 200.000 250.000 18 250.000 500.000 24 boven de 500.000 ... 30

Tot de schijf van ? 150.000 ligt het bijzonder verlaagd tarief 2% onder het gewone schenkingstarief voor onroerende goederen. Vanaf ? 150.000 worden dezelfde percentages geheven.

Voor schenkingen aan andere personen, gelden de volgende verlaagde percentages: Gedeelte van de schenking Tarief tussen broers en zussen Tarief tussen ooms/tantes en neven/nichten Tarief tussen derden van (in ?) tot (in ?) % % % 0,01 150.000 10 2 10 150.000 175.000 50 55 65 boven de 175.000 ... 65 70 80

Ook hier laat de verlaging zich enkel voelen tot de drempel van ? 150.000. Daarboven zijn de percentages van het bijzonder verlaagd tarief gelijk aan die van het gewone tarief.

In werking

De verlenging van het bijzonder verlaagd schenkingstarief voor Vlaamse bouwgronden gaat in op 1 januari 2012.

Bron: Decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012, BS 30 december 2011 (ed. 4), 81.683.

Zie ook:
? Decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010, BS 30 december 2009 (ed. 1), 82.412 - art. 93.
? Decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, BS 30 december 2005 (ed. 2), 57.499 ? art. 66, 67 en 68.
? Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten van 30 november 1939, BS 1 december 1939.