Vlaanderen trekt meer dan 28 miljoen euro uit voor energiezuinige maatregelen in sociale woningen

In een besluit van 2 december 2011 kent de Vlaamse Regering 28,5 miljoen euro toe aan de VMSW. Met dat geld kan de VMSW subsidies uitkeren aan sociale huisvestingsmaatschappijen die investeren in ?rationeel energiegebruik en groene warmte'. Het nieuwe besluit komt in de plaats van een subsidiebesluit van 2008 voor het vervangen van oude verwarmingstoestellen, en een besluit van 2009 voor het vervangen van oude ramen.

Ook voor warmtepompen en zonneboilers

De SHM's kunnen bij de VMSW een subsidie aanvragen van:

800 euro, voor de vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie door een moderne individuele verwarmingsinstallatie met een condenserende ketel;

500 euro per aangesloten wooneenheid, voor de vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie door een collectieve verwarmingsinstallatie met een condenserende ketel;

400 euro, voor de vervanging van een verouderde verwarmingsinstallatie door een individuele rendementskachel van het gesloten type;

500 euro per aangesloten wooneenheid, voor de optimalisatie van een verouderde collectieve verwarmingsinstallatie met condenserende ketel door vervanging of een betere afstelling van onderdelen van de installatie;

100 euro/m², voor de vervanging van ramen met enkel glas door hoogrendementsramen;

1.500 euro, voor de installatie van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water. Per m² zonnecollectoroppervlak boven de 4m² komt daar nog eens 250 euro bij;

800 euro, voor de installatie van een warmtepomp. Als er meer dan één wooneenheid wordt aangesloten op de warmtepomp, bedraagt de subsidie 500 euro per aangesloten wooneenheid.

De subsidies voor collectieve verwarmingsinstallaties, voor zonneboilers en voor warmtepompen mogen nooit meer bedragen dan 40% van het factuurbedrag.

Alle subsidies mogen gecumuleerd worden met andere subsidiemaatregelen, behalve met reeds toegezegde fondsen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Verdeelsleutel per provincie

Bijna 80% van het budget is bestemd voor sociale woningen in de provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen, want in die provincies is de nood aan energetische renovatie het grootst.

Nog meer voorwaarden

Het besluit legt een aantal voorwaarden op. Zo moeten de verwarmingsinstallaties geplaatst worden door een erkend technicus. En bij projecten met minstens 15 wooneenheden moet eerst een installatiestudie worden uitgevoerd. De minister van Energie en Wonen kan nog meer voorwaarden opleggen. Zij kan ook bepalen wanneer een verwarmingsinstallatie ?verouderd' is.

Sinds 1 november

Er worden alleen subsidies toegekend voor facturen of vorderingsstaten met een datum op of na 1 november 2011.

Voor bepaalde aanvragen kan de subsidiegever verder teruggaan. Zo komen alle aanvragen voor het vervangen van verouderde verwarmingsinstallaties in bestaande eengezinswoningen of duowoningen door condenserende ketels voor centrale verwarming, die sinds 1 januari 2011 werden ingediend, ook nog in aanmerking voor subsidies.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011 houdende de subsidiëring van sociale huisvestingsmaatschappijen voor uitgaven met betrekking tot rationeel energiegebruik en groene warmte, BS 13 januari 2012.

Zie ook:
? Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 houdende de facultatieve subsidiëring van de vervanging van oude verwarmingsketels door hoogrendementsketels en van individuele verwarmingstoestellen door hoogrendementskachels op de sociale huurmarkt, BS 14 maart 2008.
? Besluit van de Vlaamse Regering van 30 april 2009 houdende de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen voor het vervangen van ramen door thermisch isolerende ramen door sociale huisvestingsmaatschappijen en voor het uitwerken van een energetische optimalisatieprocedure door de VMSW met toepassing van REG-maatregelen voor bestaande collectieve installaties voor verwarming, sanitair en ventilatie, BS 17 juni 2009.