Verjaringstermijn van 15 jaar voor seksuele misdrijven met minderjarigen

De verjaringstermijn voor seksuele misdrijven met minderjarigen wordt verlengd van 10 tot 15 jaar.

Het Strafwetboek bestraft de belangrijkste vormen van seksueel misbruik van minderjarigen met criminele straffen. Dat betekent dat de slachtoffers tot nu 10 jaar de tijd hadden om een strafvordering in te stellen. De verjaringstermijn bedraagt in principe 15 jaar voor een niet-correctionaliseerbare misdaad, maar de meeste feiten wordt gecorrectionaliseerd.

Uit het eindrapport van de ?Commissie Seksueel Misbruik binnen de Kerk' bleek echter dat slachtoffers van pedofilie vaak jaren nodig hebben voor zij naar buiten durven te komen met hun pijnlijke ervaringen. En dan zijn de feiten meestal al verjaard.
Om dat tegen te gaan, wordt de verjaringstermijn nu vastgelegd op 15 jaar voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (art. 372?377 Sw.), aanzetting tot prostitutie (art. 379?380 Sw.), genitale verminking (art. 409 Sw.) en mensenhandel (art. 433quinquies, §1, eerste lid, 1° Sw.) wanneer het misdrijf is gepleegd op een persoon van minder dan achttien jaar.
De verjaringstermijn wordt zo gelijk getrokken met die voor de niet-correctionaliseerbare misdaden.

De regel blijft dat de verjaringstermijn pas begint te lopen vanaf de dag dat het slachtoffer achttien jaar wordt.

De langere verjaringstermijn is van toepassing vanaf 30 januari 2012.

Bron: Wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft, BS 20 januari 2012.

Zie ook:
? Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (art. 21-21bis VT.Sv.).
? ?De behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk', Bijzondere Commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de kerk, Parl. St., nr. 520/2, 31 maart 2011.