Bedrijfswagens ook duurder voor werkgever (art. 42-43, 46-50 en 52 WDB)

Sinds 1 januari 2012 wordt bij de berekening van het voordeel van alle aard van een bedrijfswagen, naast de CO2-uitstoot per kilometer, ook rekening gehouden met de cataloguswaarde van de wagen. Deze nieuwe berekeningswijze zorgt ervoor dat ook het fiscaal resultaat van de vennootschap die de bedrijfswagen ter beschikking stelt, stijgt.

De lijst van niet-aftrekbare beroepskosten in de vennootschapsbelasting wordt immers aangevuld met: ?de kosten van in artikel 65 bedoelde voertuigen ten belope van 17% van het in artikel 36, § 2, bedoelde voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig» (nieuw 9° 1ste lid art. 198 WIB 1992; art. 43 WDB).
17% van het volgens de hierboven beschreven regels vastgestelde voordeel van alle aard wordt dus toegevoegd aan de verworpen uitgaven.
De wet van 28 december 2011 zegt niet expliciet wat er gebeurt als de werknemer een bijdrage betaalt voor het gebruik van de auto. Aangezien het nieuwe punt 9° van het 1ste lid van artikel 198 WIB 1992 verwijst naar artikel 36 §2, zal heel waarschijnlijk de 17% van het effectieve voordeel van alle aard (na aftrek van de bijdrage) in verworpen uitgaven komen.

Op het deel van het resultaat dat overeenstemt met die verworpen uitgaven, mogen de aftrekken als bedoeld in artikel 199 tot 206 van het WIB 1992 (aftrek voor risicokapitaal, DBI, overdragen verliezen, ?) niet worden toegepast, evenmin als een compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk (toevoeging verwijzing naar art. 198 1ste lid 9° in art. 207 2de lid WIB 1992; art. 46 WDB). Die verworpen uitgave wordt dus in elk geval effectief belast.

Ook in de rechtspersonenbelasting behoort 17% van het voordeel tot de effectieve belastbare basis (nieuw 4° in art. 223 1ste lid WIB 1992; art. 47 WDB). Het toepasselijke belastingtarief is 33% (wijziging 5° 1ste lid art. 225 WIB 1992). In de BNI/venn. geldt dezelfde regeling (nieuw 6° ste lid art. 234 en wijziging 2° art. 247 WIB 1992).

In werking

Deze nieuwe maatregelen zijn van toepassing op de voordelen die toegekend worden vanaf 1 januari 2012.

Bron: Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, BS 30 december 2011 (ed. 4), 81.644 (art. 42-43, 46-50 en 52 WDB).

Meer info:
Janssens Koen, ?Dringendste begrotingsmaatregelen al in Parlement?, Nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, 2011/44 en ?Wet diverse bepalingen in het Staatsblad?, Nieuwsbrief Fiscale Actualiteit, 2012/2, Kluwer, Mechelen.