Energieaudit verplicht voor grote gebouwen in Brussel

Exploitanten van Brusselse gebouwen met een oppervlakte van meer dan 3.500m², moeten een energieaudit laten uitvoeren wanneer ze een milieuvergunningsdossier indienen voor dat grote gebouw of gebouwencomplex. Wat ook de bestemming ervan is: hotel, shoppingcenter, ziekenhuis, kantoorgebouw, school... De maatregel geldt alleen niet voor de woongedeeltes.
De vergunningvrager moet bovendien de kortlopende energiebesparende maatregelen die volgens de audit wenselijk zijn, binnen de 4 jaar implementeren.

Recente energieaudit

Al wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

een milieuvergunningsaanvraag indient van klasse 1A of klasse 1B, en

elke publiekrechtelijke rechtspersoon of onderneming die een opdracht van openbaar nut vervult en een aanvraag indient voor een klasse 2-vergunning,

moet een recente energieaudit bij het vergunningsdossier voegen als het dossier betrekking heeft op een vestiging die één of meer gebouwen omvat met een niet voor huisvesting bestemde oppervlakte van meer dan 3.500m².

Idem voor elke aanvraag tot verlenging of vernieuwing van zo'n vergunning.

De energieaudit mag hoogstens 1 jaar geleden uitgevoerd zijn.

Niet voor

Er moet echter géén energieaudit uitgevoerd worden:

als de aanvrager al onderworpen is aan de verplichting om een EPB-voorstel op te maken in uitvoering van de EPB-ordonnantie;

als de aanvrager onder de verplichte emissiehandel valt; of

als de aanvraag betrekking heeft op een gebouw waarvan het energieverbruik per vierkante meter nu al ónder bepaalde grenswaarden blijft.

Grenswaarden Sector Grenswaarde in kWh/m²/jr Supermarkten 550 Hotels 206 Ziekenhuizen 197 Tehuizen 182 Kantoren 128 Handelszaken 108 Onderwijsinstellingen 107 Andere 142

Het besluit zegt niet wat we moeten verstaan onder een ?supermarkt' of een ?tehuis'.

Erkende energieauditeur van de milieuvergunning

De energieaudit moet uitgevoerd worden door een ?erkende energieauditeur van de milieuvergunning'.
Het besluit zegt aan welke voorwaarden deze nieuwe categorie van energiedeskundigen moet voldoen.

Audit mét actieplan

De energieaudit moet een beschrijving bevatten van de ?potentiële maatregelen voor verbetering', met de terugverdientijd van de benodigde investeringen, en met een raming van de financiële winst die uit die energiebesparende maatregelen kan voortvloeien.

Bij de audit moet een lijst van maatregelen zitten met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Die lijst wordt opgesteld in samenspraak tussen de aanvrager van de vergunning en de energieauditeur. Bij de maatregelenlijst zit ook een actieplan met besparingsdoelstellingen en een timing om de besparingsmaatregelen uit te voeren. De aanvrager moet alle maatregelen binnen de 4 jaar na het toestaan van de vergunning, uitgevoerd hebben.

Hij moet ook elk jaar een bijgewerkte versie van zijn actieplan aan het Brussels Instituut voor Leefmilieu (BIM) bezorgen.
Opteert de aanvrager voor alternatieve besparingsmaatregelen, die niet in het oorspronkelijke actieplan stonden, dan moet hij eerst een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren en moet hij vervolgens de toestemming krijgen van het BIM.

In werking

De modaliteiten voor de erkenning van de ?energieauditeurs van de milieuvergunning' gaan onmiddellijk in.

De andere bepalingen van dit besluit worden van toepassing ?zes maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad'. Dus op 30 juli 2012.

De betrokkenen kunnen nog gedurende een jaar energieaudits laten uitvoeren door energiedeskundigen die niet aan alle erkenningsvoorwaarden voldoen.

Wat bedoelt u?

Het besluit van 15 december 2011 is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.
Wat dacht u van: ?Artikelen 8, 9 [...] worden van kracht door de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad?? Is dat ooit anders geweest?
Of ?De energieauditeur stelt voor elke audit een ondertekende verklaring op waarin hij elke vorm van subjectiviteit in het auditproces verwerpt??

En dan zijn er nog de taalkundige uitschuivers, zoals ?de aankomst van natuurlijke personen?, ?De audit moet gedocumenteerd zijn door een gedetailleerd bezoek? of ?Hij [de auditor] moet overigens volstrekt onafhankelijk zijn van de exploitatiesite?.
Enzovoort...

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende een energieaudit voor vestigingen die veel energie verbruiken, BS 30 januari 2012.