Fietsers hebben absolute voorrang op fietsstraten

Het concept ?fietsstraat' staat voortaan in de wegcode. Deze fietsroutes zijn alternatieven voor wegen waar onvoldoende plaats is voor een fietspad een waar autoverkeer toegelaten moet blijven. Fietsers hebben er absolute voorrang op het gemotoriseerde verkeer. Auto's en andere motorvoertuigen zijn wel toegelaten, maar mogen fietsers niet inhalen. Bovendien mag de snelheid in een fietsstraat nooit meer dan 30km/u bedragen.

Fietsers mogen de ganse breedte van de fietsstraat in hun rijrichting gebruiken. Ze gebruiken de helft van de breedte langs de rechterzijde als de rijbaan is opgesteld in 2 rijrichtingen.

Momenteel bevat de wegcode nog geen verkeersborden om het begin en het einde van een fietsstraat aan te duiden. Die volgen uiterlijk op 13 augustus 2012.

De wet van 10 januari 2012 treedt in werking op 13 februari 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de fietsstraat te verankeren in het verkeersreglement, BS 3 februari 2012.

Zie ook
Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, BS 9 december 1975. (wegcode)