Hogere administratieve boetes bij timesharing

De federale regering verhoogt het bedrag van de ?minnelijke schikking' die verschuldigd is bij overtreding van een overeenkomst inzake het gebruik van goederen in deeltijd, een overeenkomst inzake vakantieproducten van lange duur, een doorverkoopovereenkomst of een uitwisselingsovereenkomst.

Minnelijke schikking

Handelaars die de regels op de bescherming van de consument bij timesharing overtreden, riskeren strafrechtelijke boetes. De FOD Economie kan de overtreders ook voorstellen om een ?minnelijke schikking' te betalen, die de strafvordering doet vervallen. Tot nu kostte zo'n minnelijke schikking tussen de 125 en de 25.000 euro. Dat bedrag zal voortaan schommelen tussen 700 en 55.000 euro. Het maximumbedrag bij een samenloop van verscheidene inbreuken stijgt van 50.000 naar 110.000 euro.
De strafrechtelijke boetes zelf wijzigen niet.

Vier types van overeenkomst

De Timesharewet is van toepassing op 4 types van overeenkomsten:

overeenkomsten met een looptijd van meer dan 1 jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding het recht krijgt om één of meer overnachtingsaccommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken. Dit zijn de zogenaamde ?overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd?;

overeenkomsten met een looptijd van meer dan 1 jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk recht krijgt om kortingen of andere voordelen inzake accommodatie, eventueel samen met vervoer of andere diensten. Dat zijn de ?overeenkomsten betreffende een vakantieproduct van lange duur?;

overeenkomsten uit hoofde waarvan een handelaar een consument tegen vergoeding bijstaat om een recht van gebruik van goederen in deeltijd of een vakantieproduct van lange duur te kopen of te verkopen. Of ?doorverkoopovereenkomsten?; en

overeenkomsten uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding toetreedt tot een uitwisselingssysteem waarbij hem ? in ruil voor het feit dat hij tijdelijk aan anderen toegang verleent tot de rechten die hij uit hoofde van zijn overeenkomst betreffende het gebruik van goederen in deeltijd geniet ?, toegang tot overnachtingsaccommodatie of andere diensten wordt geboden. Men heeft het dan over ?uitwisselingsovereenkomsten?.

Vanaf 13 februari 2012

De nieuwe bedragen gelden vanaf 13 februari 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 5 december 2011 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, BS 3 februari 2012.

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 4 juni 1999 betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, BS 26 juni 1999 (opgeheven KB).
? Wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, BS 16 september 2011 (Timesharewet).