Brusselse successierechten: verlaagd tarief en nultarief ook voor legaten aan EER-instellingen

Vanaf 12 februari 2012 stelt het Brussels Hoofdstedelijke Gewest ook de legaten ten voordele van de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap, van het Vlaams en het Waals Gewest, van de EER-lidstaten, en van de openbare instellingen van deze publiekrechtelijke personen vrij van successierechten. Bovendien breidt Brussel vanaf dan ook het verlaagd successietarief van 6,6% voor legaten aan de Brusselse gemeenten en hun openbare instellingen, en aan bepaalde andere openbare instellingen, uit tot soortgelijke rechtspersonen en instellingen uit de Europese Economische Ruimte (EER). Deze laatste rechtspersonen en instellingen moeten hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de EER hebben.

Nultarief ook voor EER-instellingen

Vanaf 12 februari 2012 zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de legaten aan:

1) het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

2) de Brusselse agglomeratie;

3) de Vlaamse, Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

4) de Franse, Vlaamse en Duitstalige Gemeenschap en aan het Vlaamse en het Waalse Gewest;

5) de publiekrechtelijke rechtspersonen die gelijkgesteld zijn met deze vermeld in punt 1) tot en met 4), die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat van de EER;

6) een lidstaat van de EER;

7) de openbare instellingen van de publiekrechtelijke rechtspersonen vermeld in de punten 1) tot 6)

volledig vrijgesteld van rechten van successie en van overgang bij overlijden (wijziging art. 55 Br. W.Succ.).

Verlaagd tarief ook voor EER-instellingen

Brussel verlaagde al eerder de rechten van successie en van overgang bij overlijden:

1) tot 6,6% voor de legaten aan gemeenten gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun openbare instellingen, aan de door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij erkende maatschappijen, aan de cvba Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, aan de intercommunales van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de stichtingen van openbaar nut (art. 59, 1° Br. W.Succ.);

2) tot 25% voor legaten aan vzw?s, aan ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen, aan beroepsverenigingen, aan internationale vzw?s en aan private stichtingen (art. 59, 2° Br. W. Succ.);

3) tot 12,5% voor de legaten aan vzw?s en andere rechtspersonen zonder winstoogmerk die de federale erkenning kregen bedoeld in de artikelen 104 en 110 WIB 1992, tenzij ze volgens het WIB 1992 een voordeliger tarief genieten (art. 59, 3° Br. W.Succ.).

Het verlaagd tarief van 6,6% geldt vanaf 12 februari 2012 niet meer alleen voor legaten aan de Brusselse gemeenten en hun openbare instellingen, en aan bepaalde andere openbare instellingen, maar ook bij legaten aan ?gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat van de EER, en die hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de EER hebben? (wijziging art. 60 Br. W.Succ.). De verlaagde tarieven van 25% en 12,5% gelden als sinds 1 juni 2004 voor zo'n gelijkaardige buitenlandse rechtspersonen.

Ingebrekestelling Europese Commissie

Deze nieuwe regeling kwam er nadat de Europese Commissie ons land in gebreke stelde (inbreuk nr. 2008/4749). De EU-Commissie vond de artikelen 55 en 59, 1° van het Brussels Wetboek der Successierechten (vóór hun wijziging) onverenigbaar met het vrij verkeer van kapitaal. Volgens de ?oude' artikelen kwamen bepaalde legaten slechts in aanmerking voor een vrijstelling of een vermindering als de begunstigde een instelling of rechtspersoon was die in Brussel gevestigd was.

In werking

De ordonnantie van 16 december 2011 treedt in werking op 12 februari 2012.

Bron: Ordonnantie van 16 december 2011 tot wijziging van het Wetboek der successierechten, BS 2 februari 2012 (ed. 1), 8.053.

Zie ook:
? Ordonnantie van 29 april 2004 tot wijziging van het Wetboek van successierechten, BS 1 juni 2004 (ed. 1), 41.953.
? Wetboek der successierechten van 31 maart 1936, BS 7 april 1936.