EU-Commissie legt extra regels vast voor automatische uitwisseling van inlichtingen over btw

De Europese Commissie heeft in haar uitvoeringsverordening van 31 januari 2012 enkele uitvoeringsmaatregelen vastgelegd bij de nieuwe regeling voor administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het vlak van btw. Deze regeling geldt grotendeels sinds 1 januari 2012. Hierna volgt een overzicht van de nieuwe maatregelen.

Dankzij de nieuwe regeling kunnen de lidstaten onderling alle inlichtingen elektronisch uitwisselen voor een juiste btw-heffing, en kunnen ze beter toezien op de juiste toepassing van de btw bij intracommunautaire transacties. Bovendien kunnen de lidstaten via het Eurofisc-netwerk vrijwillig informatie uitwisselen over grensoverschrijdende btw-fraude.

Uitwisseling inlichtingen zonder voorafgaand verzoek

De bevoegde autoriteit van de ene lidstaat verstuurt inlichtingen zonder voorafgaand verzoek naar de bevoegde autoriteit van de andere lidstaat als:

de belastingheffing geacht wordt plaats te vinden in de lidstaat van bestemming en de doeltreffendheid van haar controlesysteem afhangt van door de lidstaat van oorsprong verstrekte inlichtingen;

een lidstaat aanneemt dat in de andere lidstaat een inbreuk op de btw-wetgeving heeft plaatsgevonden of kan hebben plaatsgevonden;

in de andere lidstaat gevaar voor belastingderving bestaat.

De uitwisseling van informatie zonder voorafgaand verzoek gebeurt ofwel automatisch, ofwel spontaan.

Om de uitwisseling van inlichtingen tussen de lidstaten makkelijker te maken, heeft de EU-Commissie de exacte categorieën van inlichtingen vastgelegd die de lidstaten zonder voorafgaand verzoek (automatisch) zullen uitwisselen, samen met de frequentie van deze uitwisseling.

Welke categorieën inlichtingen moeten automatisch worden uitgewisseld?

De lidstaten moeten volgende inlichtingen automatisch uitwisselen:

inlichtingen over niet-ingezeten belastingplichtigen:a) inlichtingen over de toekenning van btw-identificatienummers aan belastingplichtigen die in een andere lidstaat zijn gevestigd; b) inlichtingen over btw-teruggaaf aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (teruggaafrichtlijn);

inlichtingen over nieuwe vervoermiddelen: a) inlichtingen over vrijgestelde leveringen van nieuwe vervoermiddelen door personen die als belastingplichtige worden beschouwd en voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd (art. 138, lid 2, a), art. 2, lid 2, a) en b) en art. 9, lid 2, richtlijn 2006/112/EG); b) inlichtingen over vrijgestelde leveringen van nieuwe schepen en luchtvaartuigen door andere dan de onder punt a) bedoelde belastingplichtigen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd, aan personen die niet voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd (art. 138, lid 2, a) en art. 2, lid 2, a) en b) richtlijn 2006/112/EG); c) inlichtingen over vrijgestelde leveringen van nieuwe landvoertuigen die zijn uitgerust met een motor door andere dan de onder punt a) bedoelde belastingplichtigen die voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd, aan personen die niet voor btw-doeleinden zijn geïdentificeerd (art. 138, lid 2, a) en art. 2, lid 2, a) en b) richtlijn 2006/112/EG).

Geen automatische uitwisseling inlichtingen

Elke EU-lidstaat moet uiterlijk op 20 mei 2012 schriftelijk aan de Commissie laten weten of er categorieën of subcategorieën zijn waarvoor ze niet automatisch inlichtingen zal uitwisselen.
De EU-Commissie brengt de andere lidstaten op de hoogte van de categorieën waarvoor een lidstaat niet automatisch inlichtingen uitwisselt.

Frequentie automatische uitwisseling inlichtingen

De automatische uitwisseling van inlichtingen over niet-ingezeten belastingplichtigen en over nieuwe vervoermiddelen moet gebeuren zodra de inlichtingen beschikbaar zijn, en zeker voor het einde van de derde maand die volgt op het kalenderkwartaal waarin de inlichtingen beschikbaar zijn geworden.

De bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten kunnen elkaar ook spontaan alle inlichtingen meedelen die niet automatisch werden meegedeeld.

Toesturen van inlichtingen

De informatieuitwisseling gebeurt voor zover mogelijk uitsluitend via het CCN/CSI-netwerk.Dit met uitzondering van:

het verzoek tot notificatie (art. 25 verordening (EU) nr. 904/2010) en de akte of beslissing waarvan de kennisgeving wordt verzocht;

originele stukken die worden verstrekt (art. 9 verordening (EU) nr. 904/2010).

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten mogen echter overeenkomen dat zij deze informatie toch elektronisch aan elkaar meedelen.

Ter herinnering: vanaf 1 januari 2015 zullen de lidstaten automatisch de inlichtingen uitwisselen die de lidstaten van verbruik in staat stellen om te controleren of de niet op hun grondgebied gevestigde belastingplichtigen correct de btw aangeven en betalen die verschuldigd is op telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten. Dit ongeacht of de belastingplichtige al dan niet gebruikmaakt van de bijzondere regeling (titel XII, hoofdstuk 6, afdeling 3 richtlijn 2006/112/EG). De lidstaat van vestiging verwittigt de lidstaat van verbruik van eventuele onregelmatigheden.

Bekendmaking factureringsvoorschriften

De lidstaten moeten hun factureringsvoorschriften op de webstie van de EU-Commissie plaatsen. Bijlage I van uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 somt op welke inlichtingen zij daarbij precies moeten verstrekken.

De Commissie stelt haar website ook ter beschikking van de lidstaten die ervoor kiezen om volgende aanvullende informatie te publiceren:

a) de in bijlage II van uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 bedoelde informatie over het bewaren van facturen;

b) de aanvullende gecodeerde elektronische gegevens bij het teruggaafverzoek die lidstaten verlangen (art. 9, lid 2 teruggaafrichtlijn);

c) tot 31 december 2014 het normale belastingtarief (art. 42, tweede alinea verordening (EU) nr. 904/2010);

d) vanaf 1 januari 2015 het toepasselijke belastingtarief voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten (art. 47, tweede alinea verordening (EU) nr. 904/2010).

Uitwisseling inlichtingen bij btw-teruggaaf

Wanneer een lidstaat van teruggaaf andere lidstaten ervan op de hoogte brengt dat zij aanvullende elektronische gegevens nodig heeft (art. 9, lid 2 teruggaafrichtlijn), dan moeten de codes die opgenomen zijn in bijlage III bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 worden gebruikt om deze gegevens door te sturen.

Beroepsactiviteit bij btw-teruggaaf

Wanneer een lidstaat van teruggaaf een omschrijving van de beroepsactiviteit van de aanvrager nodig heeft (art. 11 teruggaafrichtlijn), dan moet deze informatie verstrekt worden op het vierde niveau van de NACE Rev. 2- codes (art. 2, lid 1, d) verordening (EG) nr. 1893/2006).

Notificatie van akten en beslissingen bij btw-teruggaaf

Wanneer een lidstaat van teruggaaf een lidstaat van vestiging van een geadresseerde verzoekt om de geadresseerde kennis te geven van akten en beslissingen met betrekking tot een teruggaaf in het kader van de teruggaafrichtlijn, dan kan dit verzoek om kennisgeving verzonden worden via het CCN/CSI-netwerk (art. 2, lid 1, q verordening (EU) nr. 904/2010).

Statistische gegevens

Jaarlijks vóór 30 april bezorgt elke lidstaat de EU-Commissie elektronisch de lijst met statistische gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van verordening (EU) nr. 904/2010. Ze gebruiken daarvoor het modelformulier dat als bijlage IV bij de uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 is opgenomen.

Mededeling van nationale maatregelen

De lidstaten bezorgen de EU-Commissie de tekst van alle bepalingen van intern recht mee die zij toepassen in het kader van uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012. De Commissie brengt de overige lidstaten hiervan op de hoogte.

Intrekking

De uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 trekt de verordeningen (EG) nr. 1925/2004 en (EG) nr. 1174/2009 volledig in. Verwijzingen naar de ingetrokken verordeningen gelden als verwijzingen naar uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage VI.

In werking

De uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 treedt in werking 21 februari 2012.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 van de Commissie van 31 januari 2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 1 februari 2012, afl. 29, 13.

Zie ook:
? Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 7 oktober 2010, afl. 268, 1.
? Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Administratieve samenwerking - Lijst van bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad (administratieve samenwerking en bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde), Pb.C. 3 mei 2011, afl. 131, 5.
? Verklaring van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over Eurofisc, opgericht krachtens hoofdstuk X van de verordening van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde (2010/C 275/06), Pb.C. 12 oktober 2010, afl. 275, 4.
? Richtlijn nr. 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn, PB.L. 20 februari 2008, afl. 44, 23 (teruggaafrichtlijn).
? Richtlijn 2008/8/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot wijziging van richtlijn 2006/112/EG wat betreft de plaats van een dienst, Pb.L. 20 februari 2008, afl. 44, 11?22.
? Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, Pb.L. 11 december 2006, afl. 347 , 1?118; Err. Pb.L. 20 december 2007, afl. 335.
? Verordening (EG) nr. 1798/2003 van de Raad van 7 oktober 2003 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 218/92, Pb.L. 15 oktober 2003, afl. 264 , 1 (Geconsolideerde versie vanaf 1 januari 2010).