Investeringsaftrek: fiscus publiceert percentages voor aanslagjaar 2013

De fiscus heeft de percentages van de investeringsaftrek bekendgemaakt voor investeringen die gedaan worden tijdens het belastbaar tijdperk dat verbonden is aan het aanslagjaar 2013. Bijna alle percentages zijn gestegen ten opzichte van die voor het aanslagjaar 2012. De adressen voor het aanvragen van de attesten wijzigden niet.

Percentages investeringsaftrek aj. 2013

Bijna alle percentages voor het aanslagjaar 2013 (aj. 2013) zijn gestegen ten opzichte van die voor het aanslagjaar 2012.

De nieuwe percentages luiden als volgt:

Natuurlijke personen:octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen: 15,5% (aj. 2012: 13,5%); investeringen in beveiliging: 22,5% (aj. 2012: 20,5%); andere investeringen: 5,5% (aj. 2012: 3,5%).

Vennootschappen:Alle vennootschappen:octrooien (*), milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling (*), energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen en tot 31 december 2012 gedane investeringen in oplaadstations voor elektrische voertuigen: 15,5% (aj. 2012: 13,5%); investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3% (tarief ongewijzigd t.o.v. aj. 2012); Voor (binnenlandse) KMO-vennootschappen (art. 201, lid 1, 1° WIB 1992 en/of art. 15, §1 W. Venn.): investeringen in beveiliging: 22,5% (aj. 2012: 20,5%);Voor vennootschappen die uitsluitend winst uit de zeescheepvaart verkrijgen:investeringen in zeeschepen: 30% (tarief ongewijzigd t.o.v. aj. 2012).

(*) Tenzij de vennootschap heeft gekozen voor het ?belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling'.

Gespreide investeringsaftrek aj. 2013

Natuurlijke personen die op de eerste dag van het aan het aanslagjaar 2013 verbonden belastbaar tijdperk minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de investeringsaftrek voor de in dat belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebrachte activa, spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. In dat geval bedraagt de aftrek voor die activa 12,5% (aj. 2012: 10,5%) van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt 22,5% (aj. 2012: 20,5%) van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die door natuurlijke personen of vennootschappen (*) zijn verkregen of tot stand gebracht, tijdens het in de vorige paragraaf bedoelde belastbaar tijdperk. Dit ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers.

(*) Tenzij de vennootschap heeft gekozen voor het ?belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling'.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling

Vennootschappen die voor het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2007 of een later aanslagjaar verbonden is, onherroepelijk hebben geopteerd voor het in artikel 289quater WIB 1992 vermelde belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, kunnen vanaf dat aanslagjaar niet meer genieten van de investeringsaftrek voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling.

Aanvraag attesten

Wie een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, terecht bij:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Milieu-integratie en -subsidiëringen, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.80.23, fax. 02/553.80.55, website: www.lne.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.95.92, fax. 081/64.95.33, website: www.environnement.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.75.22, fax. 02/775.76.21, website: www.leefmilieubrussel.be.

Wie een attest voor energiebesparende investeringen moet voorleggen, kan, naargelang de plaats van de investering, bij de volgende instanties terecht:

het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Vlaams Energieagentschap, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, fax. 02/553.46.01, website: www.energiesparen.be;

het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l' Energie et du Bâtiment durable, Avenue Prince de Liège 7, 5100 Jambes, tel. 081/33.55.14, fax. 081/33.55.11, website: www.energie.wallonie.be;

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer, Gulledelle 100, 1200 Brussel, tel. 02/775.78.02, fax. 02/775.76.21, website: www.leefmilieubrussel.be.

Bron: Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 10 februari 2012, 10.555.

Zie ook:
Algemene administratie van de Fiscaliteit. Inkomstenbelastingen. Bericht in verband met de investeringsaftrek, BS 28 januari 2011 (ed. 2), 8.002.