Omzetting van ecocheques in maaltijdcheques wordt bevestigd

Sinds 1 oktober 2011 is het mogelijk om ecocheques te vervangen door maaltijdcheques, en omgekeerd. Het toegekende loonsvoordeel blijft in dat geval vrij van SZ-bijdragen, voor zover de vrijstellingsvoorwaarden vervuld zijn. Nu wordt dat standpunt van de RSZ en de fiscus bevestigd.

Minder populair

Sinds 1 maart 2009 kunnen werknemers van hun werkgever ecocheques krijgen waarmee ze ecologische producten en diensten kunnen aankopen. Ecocheques zijn net als maaltijdcheques vrijgesteld van SZ-bijdragen. De vrijstellingsvoorwaarden zijn gelijkaardig voor beide cheques.

De ecocheque werd gelanceerd bij de onderhandelingen over het interprofessioneel akkoord van 2009-2010. Maar intussen is dit voordeel heel wat minder populair geworden. En dus kwam de vraag of het mogelijk is om ecocheques om te zetten in maaltijdcheques, en omgekeerd.

Omzetting mogelijk

In principe is een omzetting niet mogelijk omdat een maaltijdcheque of ecocheque altijd een nieuw voordeel moet zijn. Want de RSZ beschouwt de cheques als loon indien ze worden verleend ?ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of een aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid'. In die gevallen zijn dus SZ-bijdragen verschuldigd.

Eind vorig jaar zorgde de RSZ in zijn tussentijdse administratieve instructies voor duidelijkheid. De dienst liet weten dat de sociale partners in het beheerscomité van de RSZ een initiatief hadden genomen om een omzetting mogelijk te maken vanaf 1 oktober 2011.

Er zijn dus geen bijdragen verschuldigd op maaltijdcheques die toegekend of verhoogd worden ter vervanging of ter omzetting van ecocheques die niet bijdrageplichtig zijn voor de sociale zekerheid, en omgekeerd. De voorwaarden om niet als loon te worden beschouwd, blijven ongewijzigd. Ook op fiscaal vlak is een omzetting mogelijk zonder verlies van het fiscaal vrijgesteld voordeel.

Nu bevestigt een wijzigings-KB dat standpunt. Het Uitvoeringsbesluit op de RSZ-wet wordt aangepast in die zin. Maar het verbod op de toekenning van maaltijdcheques en ecocheques ter vervanging van andere bestaande voordelen blijft overeind.

In werking

Het wijzigings-KB van 20 januari 2012 treedt retroactief in werking op 1 oktober 2011.

Bron: Koninklijk besluit van 20 januari 2012 tot wijziging van de artikelen 19bis, § 1 en 19quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 10 februari 2012

Zie ook:
? Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1781 van 28 november 2011, ?Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19 bis, § 1 en 19 quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders'
? Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969 (art. 19bis, § 1 en art. 19quater, § 1 van het Uitvoeringsbesluit op de RSZ-wet)