Extra controles bij autokeuring

Sinds 31 december 2011 moeten de keuringscentra bij de technische keuring van motorvoertuigen en hun aanhangwagens een aantal extra voertuigonderdelen en -systemen controleren. Daardoor wijzigen de minimumgegevens op het keuringsbewijs. Ook de methodes en criteria die moeten bepalen of de toestand van een voertuig aanvaardbaar is, zijn gewijzigd. Een KB van 10 januari 2012 voegt de nieuwe regels toe aan het ?technisch reglement van de auto's' (KB van 15 maart 1968) en zet daarmee richtlijn 2010/48/EU om in Belgisch recht.

Technische vooruitgang

De extra controles bij de technische keuring van voertuigen komen er als gevolg van de technologische ontwikkelingen in de voertuigsector die de verkeersveiligheid (bv. nieuwe remeisen voor sommige voertuigen) en de milieubescherming steeds meer verbeteren.

Minimumgegevens keuringsbewijs

Het keuringscentrum levert een keuringsbewijs af na elke volledige of gedeeltelijke keuring van het voertuig, behalve bij een visuele keuring. Als het keuringscentrum het voertuig visueel keurt, reikt het enkel het document ?visuele keuring van het voertuig' uit.

Sinds 31 december 2011 moet het keuringsbewijs minstens volgende gegevens vermelden:

het voertuigidentificatienummer (VIN);

het kentekennummer en de kenletters van het land van registratie;

de plaats en de datum van controle;

de kilometerstand afgelezen tijdens de vorige en huidige volledige keuring (indien beschikbaar);

de voertuigcategorie (indien beschikbaar);

voor minibussen en taxi?s, het aantal zitplaatsen, andere dan de bestuurdersplaats;

de vastgestelde defecten en hun categorie;

de eventuele tekortkomingen ten opzichte van de reglementaire bepalingen;

de algemene beoordeling van het voertuig;

gegevens over keuringen waaraan het voertuig krachtens andere reglementaire bepalingen onderworpen is;

bepaalde inlichtingen die nuttig kunnen zijn voor latere keuringen;

de datum van de volgende periodieke controle;

de identificatiegegevens van de erkende instelling die de keuring heeft uitgevoerd, inclusief de handtekening of identificatie van de controleurs die verantwoordelijk zijn voor de controle.

Tarieven autokeuringscentra

Voor een keuring van de overeenstemming met de gegevens in het proces-verbaal van goedkeuring of het Europees gelijkvormigheidsbewijs, mag het keuringscentrum tijdens een eerste periodieke of volledige keuring, en tijdens de eerste van deze keuringen na de inschrijving op naam van een andere titularis, van een voertuig volgende tarieven aanrekenen:

voor een voertuig met een maximale toegelaten massa (MTM) van niet meer dan 3.500 kg: 3,70 euro;

voor een voertuig met een MTM van meer dan 3.500 kg: 11,60 euro.

Op 1 februari 2012 stegen alle tarieven van de autokeuringcentra. Ze werden aangepast aan de gezondheidsindex.

Nieuwe lijst met verplichte controlepunten en ?methodes bij periodieke keuring

Het KB van 10 januari 2012 bevat in bijlage de nieuwe lijst met verplichte controlepunten die bij een autokeuring aan bod komen, samen met de minimumnormen en methodes die de keuringscentra hanteren (nieuwe bijlage 15 KB??technisch reglement van de auto's). In de kolom ?Redenen voor afkeuring' van de lijst staan voor iedere controle een aantal voorbeelden van defecten die kunnen vastgesteld worden.

Deze nieuwe lijst, die werd overgenomen van richtlijn 2010/48/EU, is ingedeeld als volgt:

0. Identificatie van het voertuig;

1. Remuitrusting;

2. Stuurinrichting;

3. Zicht;

4. Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties;

5. Assen, wielen, banden en vering;

6. Chassis en met het chassis verbonden delen;

7. Diverse uitrustingen (bv. veiligheidsgordels, airbag, brandblusser, tachograaf, kilometerteller,?);

8. Overlastfactoren (bv. geluid, uitlaatemissies, vloeistoflekken?);

9. Aanvullende controles voor passagiersvoertuigen M2, M3 (bv. portieren, ontwasemings- en ontdooisysteem, zitplaatsen, vereisten voor het vervoer van kinderen,?).

Nieuwe lijst met verplichte controlepunten en ?methodes bij niet-periodieke keuring

In bijlage bij het KB van 10 januari 2012 zit ook de nieuwe lijst met verplichte controlepunten die bij de niet-periodieke keuring aan bod komen, samen met de minimumnormen en methodes die de keuringscentra hierbij volgen en de ?Redenen voor afkeuring' (nieuwe bijlage 41 KB ?technisch reglement van de auto's).
Het gaat hier om de verplichte niet-periodieke keuring vóór de inschrijving op naam van een andere titularis van voertuigen van de categorieën M1, inclusief kampeervoertuigen (VC en kampeervoertuigen van de categorie M1), en N1, inclusief lijkauto's (art. 23sexies, §1, 3° KB??technisch reglement van de auto's).

Deze nieuwe lijst werd ook overgenomen van richtlijn 2010/48/EU en kreeg, op punt 9. na, dezelfde indeling als bovenstaande lijst.
Punt 9. van deze lijst somt de diagnosepunten op (algemene staat, On Board Diagnostics, mechanische onderdelen, bekledingsonderdelen, lichten en uitrustingen).

In werking

Het KB van 10 januari 2012 treedt in werking op 31 december 2011.

Bron: Koninklijk besluit van 10 januari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 20 februari 2012 (ed. 2), 11.646.

Zie ook:
? Ministeriële omzendbrief van 13 januari 2012 houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen, BS 1 februari 2012 (ed. 2), 7.874.
? Richtlijn 2010/48/EU van de Commissie van 5 juli 2010 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 2009/40/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, Pb.L. 8 juli 2010, afl. 147, p. 47.
? Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, BS 28 maart 1968 (technisch reglement van de auto?s).