Groene belasting op inverkeerstelling vanaf 1 maart

De belasting op de inverkeerstelling (BIV) voor niet-geleasde personenwagens wordt groener op 1 maart 2012. Vanaf dan houdt men bij de bepaling van de belastbare grondslag rekening met de milieukenmerken van het voertuig: het brandstoftype, de euronorm (luchtkwaliteit) en de CO2-uitstoot (klimaat). De Vlaamse Regering probeert hiermee de bevolking te overtuigen om voor een ?schone' wagen (nieuw of tweedehands) te kiezen. Er is een overgangsregeling voor tweedehandsvoertuigen die op naam van een natuurlijke persoon worden ingeschreven.

BIV op basis van ?milieukenmerken'

De BIV voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik (stationcars/breaks) en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw's, zonder leasingactiviteiten, is vanaf 1 maart 2012 verschuldigd op basis van ?milieukenmerken' van het voertuig.
De BIV wordt voor deze voertuigen wordt dus niet langer berekend op basis van de fiscale pk van het voertuig.

De ?milieukenmerken' van het voertuig worden uitgedrukt in functie van de CO2-uitstoot en de milieuklasse euronorm 0, 1, 2, 3, 4, 5 of 6. Ook de aanwezigheid van een roetfilter wordt in rekening gebracht.
?Euronormen' zijn de maximumdrempels voor de concentratie van bepaalde vervuilende stoffen in de uitlaatgassen van de voertuigen. Zowel de euronorm als de CO2-uitstoot staan op het inschrijvingsbewijs van het voertuig.

Het vermogen van de motor wordt uitgedrukt hetzij in fiscale paardekracht, hetzij in kilowatt.

Berekeningsformule

De BIV voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw's, zonder leasingactiviteiten, wordt vanaf 1 maart 2012 berekend volgens de volgende formule:
{(CO2 * f + x) / 250}6
* (4.500 + c)
* LC
= BIV

Hierbij is:

?CO2?, de CO2-uitstoot van het voertuig, zoals gemeten tijdens de Europese homologatie van het voertuig volgens de Europese regelgeving;

?f?, een vaste coëfficiënt die verschilt voor voertuigen op lpg, op aardgas, voor hybride voertuigen en voor andere voertuigen (dieselvoertuigen, al dan niet met roetfilter, en benzinevoertuigen);

?x?, de CO2-correctieterm in functie van de technische evolutie; ?x? is momenteel gelijk aan 0, maar stijgt elk jaar met 4,5 g CO2/km vanaf het jaar 2013;

?LC? bevat een leeftijdscorrectie volgens de ouderdom van het voertuig;

?c? staat voor de luchtcomponent en is een forfaitaire waarde volgens de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig.

Tarieven BIV

De belasting op de inverkeerstelling bedraagt nooit minder dan 40 euro en nooit meer dan 10.000 euro.

De BIV op ?oldtimers' is forfaitair bepaald en bedraagt 40 euro.
?Oldtimers' zijn voertuigen die 25 jaar geleden of eerder voor het eerst in verkeer zijn gesteld.

De EUR-bedragen van de component ?euronorm' en het minimum- en maximumtarief van de BIV worden jaarlijks op 1 juli aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Euronorm of CO2-uitstoot niet gekend

Als de euronorm van het voertuig niet gekend is, wordt die bepaald aan de hand van de datum van de eerste inschrijving van het voertuig. Het decreet van 17 februari 2012 bevat de data die gebruikt moeten worden om de norm te bepalen (nieuw art. 97septies WIGB).

Het nieuwe decreet bevat ook standaardwaarden voor wanneer de CO2-uitstoot van het voertuig niet gekend is (nieuw art. 97octies WIGB).

Roetfilter

De aanwezigheid van een roetfilter wordt vastgesteld op basis van ofwel de PM-gegevens, ofwel op basis van de gegevens met betrekking tot de premie voor de aankoop en installatie van emissieverminderende voorzieningen in voertuigen met een dieselmotor.
?PM? is de uitstoot van deeltjes zoals gemeten tijdens de homologatie van het voertuig volgens de geldende Europese regelgeving.

Een roetfilter is ofwel ?halfopen', ofwel ?gesloten'.
Een ?gesloten roetfilter' is aanwezig bij voertuigen van euronorm 3 en 4 met een uitstoot kleiner of gelijk aan 10 mg/km PM. Als in de waarden evenwel de combinatie van 0 mg/km PM en 0 g/km CO2 voorkomt, dan is er geen gesloten roetfilter aanwezig.
Een ?halfopen roetfilter' is aanwezig bij voertuigen als de premieaanvraag voor de aankoop en installatie ervan werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Vrijstellingen

Op voertuigen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof, en op plug-in hybride voertuigen wordt geen BIV geheven.
Een ?plug-in hybride voertuig' is een voertuig dat wordt aangedreven door een elektrische motor en een verbrandingsmotor waarvoor de energie geleverd wordt aan de elektrische motor door batterijen die volledig kunnen opgeladen worden aan een extern oplaadpunt.

BIV op basis van ?fiscale pk'

De ?oude' berekeningswijze van de BIV (op basis van de fiscale pk of aantal KW van het voertuig) blijft verder gelden:

voor personenauto?s, auto?s voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw?s, met leasingactiviteiten, en

voor andere voertuigen dan personenauto?s, enz. (ongeacht de hoedanigheid van de persoon die ze in het verkeer brengt), zoals motorfietsen, vliegtuigen, helikopters, zweefvliegtuigen, luchtballons, jachten, pleziervaartuigen langer dan 7,5 meter enz.

In werking

De nieuwe berekeningswijze van de BIV geldt voor voertuigen die vanaf 1 maart 2012 worden ingeschreven (of moesten ingeschreven zijn) in het repertorium van het ?Directoraat-generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid'.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling voor tweedehandsvoertuigen die op naam van een natuurlijke persoon worden ingeschreven: van 1 maart 2012 tot 31 december 2012 zal de nieuwe berekeningswijze voor 33% worden toegepast, en de ?oude' berekeningswijze voor 67%.
In 2013 (van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013) wordt de situatie omgekeerd: de nieuwe berekeningswijze zal voor 67% worden toegepast, en de ?oude' berekeningswijze voor 33%.
Vanaf 2014 zal de BIV ook voor tweedehandsvoertuigen die op naam van een natuurlijke persoon worden ingeschreven, volledig berekend worden volgens de nieuwe berekeningswijze.

Er wordt ook een korte overgangsperiode (van 1 maart 2012 tot 30 april 2012) ingevoerd waarbinnen twee berekeningsformules, beide op basis van milieukenmerken van het voertuig maar met verschillende waarden, naast elkaar zullen bestaan (art. 9 decreet van 17 februari 2012).
Vlabel zal automatisch de voor de belastingplichtige meest voordelige berekening toepassen op het aanslagbiljet.

Simulatieberekening

Via de simulatietool op de website van de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) kan u de nieuwe BIV berekenen.

Bron: Decreet van 17 februari 2012 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken, BS 23 februari 2012, 12.502.

Zie ook:
Wetboek van de met inkomsten gelijkgestelde belastingen (WIGB) van 13 november 1965, BS 18 januari 1966 (art. 97, art. 97bis t.e.m. art. 97decies, art. 98 en art. 99).