Toezicht en minnelijke schikking bij timesharing

Een ministerieel besluit van 27 februari 2012 wijst de Algemene Directie ?Controle en Bemiddeling' aan als de dienst die bevoegd is om minnelijke schikkingen voor te stellen bij overtredingen van de Wet op de Timesharing. Die bevoegdheid gaat meer specifiek naar de directeur-generaal van Controle en Bemiddeling, of naar zijn vervanger.

De ambtenaren van Controle en Bemiddeling en die van de afdeling Consumenten en Ondernemingen van de Algemene Directie ?Regulering en Organisatie van de Markt' zijn bevoegd om de inbreuken op te sporen en vast te stellen.

De nieuwe Wet op de Timesharing dateert van 2011. Zij is van toepassing op 4 types van overeenkomsten:

overeenkomsten met een looptijd van meer dan 1 jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding het recht krijgt om één of meer overnachtingsaccommodaties voor meer dan één verblijfsperiode te gebruiken. Dit zijn de zogenaamde ?overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd?;

overeenkomsten met een looptijd van meer dan 1 jaar uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding hoofdzakelijk het recht krijgt op kortingen of andere voordelen inzake accommodatie, eventueel samen met vervoer of andere diensten. Dat zijn de ?overeenkomsten betreffende een vakantieproduct van lange duur?;

overeenkomsten uit hoofde waarvan een handelaar, een consument tegen vergoeding bijstaat om een recht van gebruik van goederen in deeltijd of een vakantieproduct van lange duur te kopen of te verkopen. Of ?doorverkoopovereenkomsten?; en

overeenkomsten uit hoofde waarvan een consument tegen vergoeding toetreedt tot een uitwisselingssysteem waarbij hem ? in ruil voor het feit dat hij tijdelijk aan anderen toegang verleent tot de rechten die hij uit hoofde van zijn overeenkomst betreffende het gebruik van goederen in deeltijd geniet ?, toegang tot overnachtingsaccommodatie of andere diensten wordt geboden. Men heeft het dan over ?uitwisselingsovereenkomsten?.

Het nieuwe ministerieel besluit heft de oude toezichtsregeling op.

Bron: Ministerieel besluit van 27 februari 2012 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 28 augustus 2011 betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 28 voor te stellen, en de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op deze wet belast zijn (Wet op de Timesharing), BS 7 maart 2012.

Zie ook:
? Ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 21 voor te stellen, BS 26 juni 1999 (opgeheven).
? Ministerieel besluit van 8 juni 1999 houdende aanstelling van de ambtenaren die met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 11 april 199 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen belast zijn, BS 26 juni 1999 (opgeheven).