Medisch attest vereist voor wie in de voedingssector werkt

Personen die levensmiddelen produceren, bewerken, verwerken en hanteren moeten met een medisch attest aantonen dat ze in de sector kunnen werken. Die summiere omschrijving in het KB op de Levensmiddelenhygiëne wordt geschrapt en vervangen door een meer uitgebreide tekst.

Attest

Het wijzigings-KB van 3 februari 2012 heeft het over ?personen die rechtstreeks in contact komen met levensmiddelen'. Die personen moeten met een medisch attest bewijzen dat geen enkele medische reden hun activiteit in de levensmiddelensector in de weg staat. Het attest wordt opgesteld door een geneesheer.

Het attest bevat:

de naam van de onderzochte persoon;

de verklaring dat deze persoon geschikt is om in contact te komen met levensmiddelen (of een gelijkwaardige vermelding);

de vermelding van bepaalde specifieke preventieve maatregelen die moeten genomen worden ter voorkoming van de besmetting van levensmiddelen (indien van toepassing);

de naam en handtekening van de geneesheer;

de datum van opmaak van het attest.

Het attest is maximum 3 jaar geldig. Wie zijn activiteiten heeft moeten stopzetten omwille van een via levensmiddelen overdraagbare aandoening, kan pas terug aan de slag als hij een nieuw medisch attest op zak heeft. Het attest dient op verzoek van de personen belast met controle te worden voorgelegd.

Personen die bij hun werk rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen, zijn nu ook al onderworpen aan medisch toezicht. Het KB van 17 maart 1971 dat deze materie regelt, wordt nu opgeheven.

In werking

Het wijzigings-KB van 3 februari 2012 treedt in werking op 25 maart 2012. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 3 februari 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest, BS 15 maart 2012

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne, BS 30 december 2005 (bijlage 1, hoofdstuk V van het KB op de Levensmiddelenhygiëne)
? Koninklijk besluit van 17 maart 1971 tot onderwerping aan medisch toezicht van al de personen die door hun werkzaamheid rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en die deze waren kunnen verontreinigen of besmetten, BS 30 april 1971 (opgeheven KB)