Tussenkomst sluitingsfonds aangepast aan definitieve regeling economische werkloosheid bedienden

Het Sluitingsfonds vergoedt de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor arbeiders en de crisisuitkeringen voor bedienden gedeeltelijk. Daar verandert niets aan. Ook de bijdragepercentages blijven behouden. Maar de regeling wordt wel aangepast aan de nieuwe stand van zaken. Sinds 1 januari 2012 is de economische werkloosheid voor bedienden immers een definitieve maatregel geworden.

Sluitingsfonds

Werknemers die ontslagen worden bij de sluiting van een onderneming hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een sluitingsvergoeding. Komt de werkgever die verplichting niet na, dan komt het Sluitingsfonds tussen.

Daarnaast komt het fonds ook tussen in specifieke situaties zoals overnames na faillissement. En het draagt ook mee de kosten van een aantal RVA-uitkeringen.

Dat is het geval voor de werkloosheidsuitkeringen die arbeiders krijgen wanneer hun arbeidsovereenkomst geschorst wordt bij technische stoornis, slecht weer of gebrek aan werk wegens economische redenen. Ook de crisisuitkeringen voor bedienden die getroffen zijn door economische werkloosheid worden deels gedragen door het Sluitingsfonds.

Formele update

Voor de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen van arbeiders neemt het fonds 33% van het bedrag voor zijn rekening. Voor de crisisuitkeringen is dat maar 27%. Die bedragen zitten in een uitvoeringsbesluit van 23 maart 2007. En het wijzigings-KB van 5 maart 2012 dat nu op tafel ligt, verandert daar niets aan. Het zorgt enkel voor een formele update. De percentages blijven behouden.

De economische werkloosheid voor bedienden was oorspronkelijk een tijdelijke crisismaatregel. Maar de IPA-wet van 12 april 2011 heeft er met ingang van 1 januari 2012 een structurele maatregel van gemaakt die deel uitmaakt van de Arbeidsovereenkomstenwet.

Vandaar dat diezelfde IPA-wet een verwijzing naar de definitieve regeling opgenomen heeft in de Sluitingswet. De verwijzing naar de tijdelijke crisisuitkering is verdwenen. En dat gebeurt nu ook in het uitvoeringsbesluit van 23 maart 2007. Dit besluit bevat voortaan een verwijzing naar artikel 77/4 van de Arbeidsovereenkomstenwet. Een verwijzing dus naar de definitieve regeling van de economische werkloosheid voor bedienden.

In werking

Het wijzigings-KB van 5 maart 2012 treedt retroactief in werking op 1 januari 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 5 maart 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, BS 28 maart 2012

Zie ook:
? Wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, BS 9 augustus 2002 (art. 53 van de Sluitingswet)
? Koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, BS 30 maart 2007 (art. 5 van het KB op de Sluiting van Ondernemingen)
? Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord, BS 28 april 2011 (IPA-wet)