Elektriciteits- en gasleveranciers kunnen slechte betalers niet zomaar weigeren (art. 11 Diverse Bepalingen Energie)

Leveranciers mogen niet weigeren om energie te leveren aan een huishoudelijke afnemer. Behoudens in de gevallen die de Vlaamse Regering bepaalt. Dat is een nieuwe openbaredienstverplichting, die door het ?decreet houdende diverse bepalingen inzake energie' wordt geïntroduceerd.

De lijst van weigeringsgronden moet nog vastgelegd worden in een regeringsbesluit, maar Vlaams minister van Energie, Freya Van Den Bossche, geeft in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet alvast 3 mogelijke redenen voor weigering tot aansluiting:

als de kandidaat nog schulden heeft openstaan bij de leverancier;

als het gebied waar de klant woont buiten het werkingsgebied van de leverancier ligt; of

als de leverancier een coöperatieve is en de kandidaat weigert om daarin te participeren.

Een commerciële leverancier heeft momenteel het recht om een klant met betalingsachterstand te laten vallen na een bepaalde periode. In dat geval wordt de klant beleverd door de netbeheerder, tot zijn schulden zijn aangezuiverd. De netbeheerders rekenen voor die sociale service zeer hoge tarieven aan. ?De hoogste van allemaal?, aldus sommige parlementsleden. Naast dit recht om een klant te laten vallen, staat voortaan ook een plicht voor de leverancier om een klant die zijn schulden heeft aangezuiverd, opnieuw te beleveren tegen de goedkopere, normale leveringstarieven.
Klanten die hun schulden bij de netbeheerder hebben aangezuiverd, hebben momenteel de grootste moeite om een nieuwe energieleverancier te vinden.

Hoewel de meeste artikels van het decreet houdende diverse bepalingen inzake energie in werking treden op 1 juli 2012, heeft deze maatregel al uitwerking vanaf 12 april.

Bron: Decreet van 16 maart 2012 houdende diverse bepalingen inzake energie, BS 2 april 2012 (art. 11 van Diverse Bepalingen Energie).

Zie ook:
? Decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, BS 7 juli 2009 (Energiedecreet).
? Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, Memorie van Toelichting, Vl.Parl., Parl. St., nr. 1428 (2011?2012) 3, 5?6.