Renteloze energieleningen voor lage inkomens

Gezinnen die energiebesparende maatregelen willen nemen, kunnen via hun lokale entiteit een goedkope lening aanvragen bij het Fonds ter reductie van de globale energiekost (FRGE). Het FRGE rekent daarvoor een interest van 2% aan. In een besluit van 2 maart 2012 beslist de Vlaamse Regering dat zij die interest voortaan op zich zal nemen.

Vlaanderen verstrekt een rentesubsidie op de leningen die het FRGE aan de lokale entiteiten toestaat. De rentesubsidie is gelijk aan het interestpercentage dat het fonds aanrekent aan de lokale entiteit. Die moet zich ertoe verbinden om het bedrag van de interest of rentesubsidie niet door te rekenen aan haar klanten.

Net als de federale overheid voor haar, geeft de Vlaamse overheid enkel rentesubsidies als de lokale entiteiten energiebesparende leningen toestaan aan specifieke lage-inkomensgroepen. Maar het gewest verleent géén subsidies toe voor de financiering van fotovoltaïsche zonnepanelen.

Het Fonds ter reductie van de globale energiekost is een naamloze vennootschap van publiek recht. Het federale fonds werd in 2006 opgericht en maakt deel uit van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Het FRGE kent goedkope leningen toe aan particulieren en doet daarvoor een beroep op zogenaamde ?lokale entiteiten'. Dat zijn organisaties die werden aangeduid door de steden en gemeenten, in overleg met de lokale OCMW's, en die fungeren als kredietbemiddelaar of kredietgever. Bijvoorbeeld: autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, sociale verhuurkantoren, ...

Het fonds en de lokalen entiteiten richten zich op de meest behoeftigen. Namelijk op:

personen die voldoen aan de voorwaarden voor een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering;

andere personen met een jaarlijks brutoinkomen van maximum 11.763,02 euro, verhoogd met 2.177,65 euro per persoon ten laste (te indexeren bedragen);

personen die een beroep doen op schuldbemiddeling of op een collectieve schuldenregeling en die niet in staat zijn om hun verwarmingsfactuur te betalen; en

personen die door het OCMW begeleid worden op het vlak van energie.

Het nieuwe besluit is van toepassing vanaf 14 april 2012. Minister van Energie, Freya Van Den Bossche, kan nog nadere regels afkondigen voor het aanvragen, terugvorderen en uitbetalen van de rentesubsidie. De nieuwe regeling geldt niet voor de leningen die de lokale entiteiten hebben aangegaan vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Met deze maatregel treedt de Vlaamse overheid in de voetsporen van de federale regering, die haar systeem van interestbonificatie voor groene leningen stopzette met ingang van 1 januari.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de vaststelling van een rentesubsidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reductie van de globale energiekost, BS 4 april 2012.

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 2 juni 2006 houdende de definitie van de doelgroep van de meest behoeftigen van het Fonds ter reductie van de globale energiekost, BS 6 juli 2006.
? Beheerscontract tussen de Belgische Staat en het Fonds ter reductie van de globale energiekost, BS 17 juli 2009.