Uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht (art. 85-99 PW I)

Er komt een uniform elektronisch proces-verbaal in het sociaal strafrecht. Het e-PV. En er worden twee centrale databanken opgericht: de databank e-PV en de Ginaa-databank.

Daartoe wordt een nieuw hoofdstuk ingevoerd in het Sociaal Strafwetboek. Het bevat een ruim kader voor de elektronische informatie-uitwisseling tussen ?de actoren van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude'. Dit zijn de sociale inspectiediensten, de politie, de opsporingsdiensten, de administratie ?

Databeheer

1/ Uniform model. Het is de bedoeling dat het beheerscomité van de databank e-PV een uniform model van proces-verbaal opstelt. Het comité kan ook een regeling uitwerken voor gevallen van overmacht zoals een technisch defect. De insteek is ruim. ?Sociale fraude en illegale arbeid' omvat elke inbreuk op de sociale wetgeving.

2/ Elektronische ondertekening. Het e-PV wordt door de opsteller elektronisch ondertekend. De elektronische handtekening wordt gecreëerd door de elektronische identiteitskaart. Maar de Koning kan een alternatief uitwerken.

Het ondertekende e-PV staat gelijk met een proces-verbaal op papier met een handgeschreven handtekening. De Koning kan bepalen dat het e-PV voor beperkte duur op papier blijft bestaan en met de hand wordt ondertekend. Want in de eerste fase zullen de diensten van Justitie nog niet deelnemen aan de elektronische gegevensuitwisseling.

3/ Kennisgeving en archivering. De kennisgeving van het e-PV aan het openbaar ministerie, aan de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD WASO, aan de overtreder en eventueel aan zijn werkgever, worden later uitgewerkt bij KB. Na een overgangsfase zal de kennisgeving elektronisch gebeuren.

De Koning regelt ook de archivering van de informatie, voor zover de regeling uit de Archiefwet van 24 juni 1955 ontoereikend is.

4/ Databank e-PV. Er wordt een databank e-PV opgericht. Bedoeling is om de informatie te verzamelen en te centraliseren. Zo kan men interne en externe statistieken opmaken. Het toezicht op de gegevensverwerking is in handen van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De databank bevat gegevens uit het model van e-PV. Het gaat om informatie over:

iedereen die ervan verdacht wordt (mede)dader te zijn van een inbreuk;

iedereen die burgerrechtelijk aansprakelijk geacht wordt voor een inbreuk;

iedereen die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk;

iedere andere in het e-PV vermelde persoon waarvan de opname van de gegevens in het e-PV noodzakelijk is voor het goed begrip van de vastgestelde feiten.

5/ Toegang tot de databank. De Koning bepaalt welke ambtenaren toegang krijgen tot de databank e-PV. Ze moeten sowieso een machtiging krijgen van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid. Tenzij het gaat om processen-verbaal die opgesteld zijn door de eigen inspectiedienst.

De toegang blijft beperkt tot een reeks referentiegegevens. Maar inspectiediensten kunnen ook andere gegevens raadplegen indien die informatie voor hen van belang is. Ook hier moeten ze een machtiging krijgen, tenzij het gaat om processen-verbaal van de eigen inspectiedienst.

Gaat het om een proces-verbaal dat opgesteld werd in opdracht van een rechterlijke overheid, dan is de toegang tot de ?overige gegevens' enkel mogelijk met de uitdrukkelijke toestemming van die overheid.

Verder voorziet de wetgever nog in een bijzonder recht van toegang voor de onderzoeksrechters en voor de administratie en het openbaar ministerie bij de hoven en rechtbanken. De afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid kan de toegang geheel of gedeeltelijk uitbreiden tot andere personen.

6/ Ginaa-databank. Er wordt een Ginaa-databank opgericht. Dit is de databank van de Directie van de administratieve geldboeten van de FOD WASO. Ginaa staat voor ?geïntegreerde informatica-applicaties administratieve geldboeten'. Bedoeling is ook hier om informatie te centraliseren en statistieken op te maken.

De databank bevat de door de Koning bepaalde gegevens over:

iedereen die ervan verdacht wordt (mede) dader te zijn van een inbreuk;

iedereen aan wie een administratieve geldboete kan opgelegd worden;

iedereen die betrokken is of geacht wordt betrokken te zijn bij een inbreuk.

De Koning bepaalt later wie toegang krijgt tot de informatie. Een voorafgaande machtiging van de afdeling sociale zekerheid van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid is vereist.

Elke instantie die toegang krijgt tot de databank e-PV en/of de Ginaa-databank moet een bijgewerkte lijst bijhouden van de personen die dit recht op toegang uitoefenen.

Voordelen

In de memorie van toelichting worden de voordelen van het e-PV uitvoerig toegelicht. Dankzij het initiatief kunnen de controlediensten hun gegevens op een uniforme wijze elektronisch verwerken, bewaren en uitwisselen. En de afhandeling kan deels automatisch verlopen. Dit levert globale statistieken op die het beleid mee kunnen bepalen.

Bovendien verkleint het e-PV het risico op fouten en zorgt het voor een versnelde afhandeling van het dossier. En een efficiënter sociaal strafrecht zou moeten zorgen voor hogere opbrengsten en minder kosten.

Bedoeling is dat dit alles gefaseerd gebeurt. In een eerste fase zullen enkel de 4 grote sociale inspectiediensten overstappen naar het e-PV. Dit zijn de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten van de FOD WASO, de Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid, de inspecties van de RVA en de RSZ.

In werking

Dit onderdeel van de programmawet (I) van 29 maart 2012 treedt in werking op 16 april 2012. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Programmawet (I) van 29 maart 2012, BS 6 april 2012 (art. 85-99 PW I)