Fiscus stuurt nog meer belastingplichtigen een vooringevulde belastingaangifte

Vanaf het aanslagjaar 2012 zal de fiscus alle belastingplichtigen die een pensioen ontvangen bedoeld in Vak V.A. van de PB-aangifte, een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' sturen. Daarmee breidt de fiscus zijn pilootprojecten van 2010 en 2011 uit waarbij belastingplichtigen die geen andere inkomsten hadden dan pensioenen, werkloosheids- en andere uitkeringen, al een vooringevulde PB-aangifte toegestuurd kregen. Nu ontvangen bv. ook belastingplichtigen die sommen ontvangen in het kader van pensioensparen, of een wettelijke uitkering krijgen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid zo'n vooringevulde belastingaangifte. Belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2011 een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' ontvingen, en die er een correctie in aanbrachten, zullen er ook in 2012 een krijgen, zelfs als ze niet meer aan de voorwaarden voldoen.

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Het ?voorstel van vereenvoudigde aanslag' vermeldt de belastbare grondslag en de daarop verschuldigde of terug te krijgen belasting, samen met alle inlichtingen en gegevens die de belastingadministratie in aanmerking nam om de belasting te berekenen. De belastingplichtigen kunnen uiteraard eventueel bezwaar aantekenen en fouten of lacunes melden.

Vrijstellingsvoorwaarden

Belastingplichtigen worden vanaf het aanslagjaar 2012 vrijgesteld van de aangifteplicht in de personenbelasting, en ontvangen van de fiscus een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte', als ze geen andere belastbare inkomsten en elementen moeten aangeven dan (wijziging § 2, art. 178 KB/WIB 1992):

1) wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;

2) overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;

3) andere pensioenen, renten, omzettingsrenten, als renten of pensioenen geldende kapitalen, afkoopwaarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;

3)/1 uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van kapitalen voortvloeiend uit de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid en de achterstallen daarvan;

3)/2 sommen die afkomstig zijn van een in het kader van het pensioensparen geopende spaarrekening of spaarverzekering;

4) werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

5) wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

6) uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen;

7) uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques;

8) bedrijfsvoorheffing en voorafbetalingen;

9) persoonlijke gegevens en gezinslasten;

10) niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen.

De belastingadministratie heeft deze criteria nu uitgebreid tot het geheel van de pensioenen bedoeld in Vak V.A. van de PB-aangifte (alle pensioenen, renten, wettelijke uitkeringen wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, kapitalen en afkoopwaarden) en beperkt ze dus niet langer tot de wettelijke pensioenen.

De belastingadministratie baseert zich op de gekende gegevens van het voorgaande aanslagjaar en op de gegevens die ze kent op het ogenblik dat ze de doelgroep afsluit.

Geen vrijstelling voor?

De vrijstelling van aangifteplicht geldt niet voor de belastingplichtigen die:

1) inkomsten van buitenlandse oorsprong moeten aangeven;

2) één of meer rekeningen in het buitenland bezitten;

3) in de loop van het belastbare tijdperk overleden zijn. De vrijstelling geldt dan ook niet voor hun erfgenamen, algemene legatarissen of begiftigden die de aangifte van de overledene moeten indienen;

4) van ambtswege uit de bevolkingsregisters geschrapt zijn;

5) hun woonplaats in het buitenland hebben;

6) geen gekend adres hebben;

7) beroepsinkomsten hebben die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op hun andere inkomsten;

8) echtgenoot van een in punt 7) bedoelde belastingplichtige zijn;

9) een deel 2 van de PB-aangifte hebben ingevuld of moeten invullen.

Deze groep van belastingplichtigen zal dus geen voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen, maar een normaal aangifteformulier.

Fiscus stuurt geen vereenvoudigde aangifte aan?

De fiscus is niet verplicht om een voorstel van vereenvoudigde aangifte te sturen aan de door artikel 178, KB/WIB 1992 van de aangifteplicht vrijgestelde belastingplichtigen van wie de belastbare inkomsten minder bedragen dan:

de belastingvrije som, indien het gaat om belastingplichtigen die alleen worden belast;

de samengestelde belastingvrije sommen van de beide belastingplichtigen wanneer er een gemeenschappelijke aanslag moet worden gevestigd.

Behoud in de doelgroep

Belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2011 een ?voorstel van vereenvoudigde aangifte' in de personenbelasting ontvingen, en die er een correctie in aanbrachten, zullen ook voor het aanslagjaar 2012 een krijgen, zelfs als ze daardoor niet meer aan de voorwaarden voor de vrijstelling van aangifte voldoen.

Dit op voorwaarde dat zij geen andere aan te geven inkomsten hebben dan:

wettelijke pensioenen verkregen vanaf de wettelijke pensioenleeftijd en de achterstallen daarvan;

overlevingspensioenen en de achterstallen daarvan;

andere pensioenen, renten, omzettingsrenten, als renten of pensioenen geldende kapitalen, afkoopwaarden, en als zodanig geldende toelagen en de achterstallen daarvan;

uitkeringen, toelagen, renten en omzettingsrenten van kapitalen voortvloeiend uit de wetgeving op de arbeidsongevallen of beroepsziekten wegens blijvende ongeschiktheid en de achterstallen daarvan;

sommen die afkomstig zijn van een in het kader van het pensioensparen geopende spaarrekening of spaarverzekering;

werkloosheidsuitkeringen en de achterstallen daarvan;

wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de achterstallen daarvan.

In werking

Het KB van 22 april 2012 treedt in werking vanaf aanslagjaar 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 22 april 2012 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte, BS 25 april 2012 (ed. 2), 25.295.

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 23 maart 2011 tot wijziging van het artikel 178 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 30 maart 2011, 21.184.
? Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 december 2010, BS 31 december 2010 (ed. 3), 83506 ? art. 27 tot en met art. 31.
? Koninklijk besluit van 2 maart 2010 tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 met betrekking tot het voorstel van aanslag, BS 9 maart 2010 (ed. 2), 14.904.