(Geen) rolrecht, getuigengeld of kopieervergoeding voor Raad voor Vergunningsbetwistingen

Sinds 29 december 2011 kunnen de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren (GSA) geen beroep meer indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het afleveren of weigeren van stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen, valideringsbeslissingen of registratiebeslissingen. De Vlaamse decreetgever legde die bevoegdheid bij de leidende ambtenaar van het betrokken departement. Meestal is dat Peter Cabus, de secretaris-generaal van het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed. En net als de GSA vóór hem, moet het departementshoofd geen rolrecht, getuigengeld of kopieervergoeding betalen wanneer hij een zaak aanhangig maakt bij de Raad, wanneer hij getuigen oproept om te verschijnen voor de Raad, of wanneer hij een afschrift vraagt van een uitspraak van het administratief rechtscollege.

Rolrecht

Normaal gezien betaalt u een rolrecht van 175 euro wanneer u een beroep tot vernietiging instelt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Voor een verzoek tot schorsing is dat 100 euro. Een tussenkomende partij betaalt eveneens 100 euro rolrecht. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar was echter vrijgesteld van rolrecht. Een besluit van 23 maart 2012 bepaalt nu dat die vrijstelling voortaan geldt voor de ?leidende ambtenaar van het departement of bij afwezigheid diens gemachtigde'.

Getuigengeld

Een partij die een getuige wil laten verhoren, moet daartoe een verzoek indienen tijdens het vooronderzoek. Als de Raad op dat verzoek ingaat, moet de partij die om het verhoor vroeg, een bepaald bedrag in consignatie geven. De getuige bepaalt later of hij dat getuigengeld wil, of niet. Het getuigengeld bedraagt ten hoogste 200 euro. Wordt de aanvraag tot verhoor van een getuige ingediend door een GSA of door zijn leidend ambtenaar of diens gemachtigde, dan wordt het getuigengeld voorgeschoten door het Grondfonds.

Kopieervergoeding

De betrokken partijen kunnen gratis een afschrift krijgen van het arrest dat de Raad velde in hun zaak. Anderen betalen een vergoeding van 0,5 euro/blz. voor een afschrift of uittreksel. Moet het document per post verstuurd worden, dan vraagt de griffier een aanvullende vergoeding. De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaren en nu ook de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde zijn vrijgesteld; voor de anderen kan het totaalbedrag oplopen tot 1.250 euro per zaak.

Sinds 29 december

Deze maatregel gaat retroactief in op 29 december 2011. Dat is op de dag dat de bevoegdheid om in beroep te gaan, bij decreet werd doorgeschoven van de GSA, naar de secretarissen-generaal van de departementen en naar de administrateur-generaals van de agentschappen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 tot wijziging van de artikelen 9, 9/1 en 9/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, BS 24 april 2012.

Zie ook:
Decreet van 18 november 2011 tot wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening inzake de beroepsmogelijkheden (rolrecht, verzoek tot tussenkomst, getuigengeld, kopieervergoeding), BS 19 december 2011.