Kankerregistratieformulier ietsje anders

De arts-coördinator van een multidisciplinair oncologisch consult (MOC) moet elk nieuw kankergeval registreren. Hij gebruikt hiervoor een specifiek formulier. Dat wordt nu licht aangepast.

Op het kankerregistratieformulier moet ook informatie staan over het uitgevoerde MOC. De naam en het Riziv-identificatienummer van de deelnemende artsen worden op het formulier ingevuld. Tot nu was er plaats voor de vermelding van drie deelnemers en eventueel een extramuros deelnemer (bv. de huisarts). Maar aan een MOC moeten minstens vier geneesheren-specialisten deelnemen. Vandaar dat er nu ruimte is voorzien om de naam te vermelden van een vierde deelnemende specialist. Andere wijzigingen zijn er niet.

Op het formulier, dat moet ingevuld worden bij elk MOC (eerste MOC, opvolgings-MOC en bijkomend MOC) worden de klinische gegevens van de nieuwe kanker geregistreerd. Het gaat onder meer om de incidentiedatum, de basis voor de diagnose, de gezondheidstoestand van de patiënt, de primaire tumorlokalisatie, de histologische diagnose, de klinische en pathologische TNM, de datum van de eerste behandeling, de al uitgevoerde behandelingen en het verdere behandelingsplan. Bij een follow-up vermeldt de arts-coördinator de gegevens over de primaire tumor en het behandelingsplan in het kader van het nieuwe probleem. In beide gevallen wordt trouwens ook de reden voor het MOC aangeduid.

De verordening van 13 februari 2012 met het gewijzigde modeldocument treedt in werking op 26 april 2012.

Bron: Verordening van 13 februari 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 26 april 2012.