Gevelisolatie kan ook op rijhuizen

Momenteel mag gevelisolatie al voorbij de rooilijn komen. Een decreet van 23 maart 2012 verduidelijkt dat dit ook het geval is wanneer de rooilijn samenvalt met de voorgevel van een rijhuis. Tenminste, als de gemeente of het gewest daarmee instemt.

Verbod op overschrijden van de rooilijn

De rooilijn is de huidige of toekomstige grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen. De rooilijn wordt vastgesteld in een rooilijnplan. Als dat er niet is, is de rooilijn de huidige grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen.

Normaal gezien is het verboden om een constructie op te trekken of te herbouwen op een stuk grond waardoor een rooilijn loopt of dat bestempeld werd als achteruitbouwstrook. Een achteruitbouwstrook is het stuk grond dat gelegen is tussen de rooilijn en de bouwlijn, van waaraf u mag beginnen te bouwen.

Er zijn enkele uitzonderingen op dit bouwverbod, namelijk:

wanneer de werken juist bedoeld zijn om een constructie aan een rooilijn of achteruitbouwstrook aan te passen. Het gaat dan meestal om afbraakwerken;

wanneer het gaat om een beschermd monument, een beschermd stads- of dorpsgezicht of een beschermd landschap; en

voor het aanbrengen van gevelisolatie.

14 cm extra voor gevelisolatie

Bij het aanbrengen van gevelisolatie mag de rooilijn of bouwlijn met ten hoogste 14 cm overschreden worden. Dat was nu ook al het geval. Het nieuwe decreet voegt daaraan toe dat als een nog niet-gerealiseerde rooilijn wordt overschreden, die later, bij onteigening, zal worden aangepast aan de uitpuilende gevelisolatie.

Voor het overschrijden van een rooilijn die samenvalt met de grens tussen de openbare weg en de aanlandende eigendommen, is een gunstig advies nodig van de wegbeheerder. Dat is de gemeente bij een gemeenteweg, de provincie bij de weinige provinciewegen die er nog zijn, en het gewest bij gewestwegen. Bij veel rijhuizen valt de rooilijn samen met de bouwlijn van de gevel. Ook in die gevallen mag de bouwheer dus rooilijnoverschrijdende gevelisolatie aanbrengen. Op voorwaarde dat de wegbeheerder een positief advies geeft.

De eindbeslissing ligt bij de stedenbouwkundige ambtenaar. Het kan niet de bedoeling zijn dat een harmonieuze gevelrij zou ontsierd worden door een dikke laag gevelisolatie op één huis uit de rij. De ambtenaar moet ook bekijken of er voldoende ruimte overblijft op het voetpad langs de geïsoleerde gevel.

Vanaf 1 mei 2012

Deze aanpassingen treden 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 1 mei 2012.

Bron: Decreet van 23 maart 2012 tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, wat betreft de integratie van toestemmingen en machtigingen in de stedenbouwkundige vergunningverlening en tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, wat betreft de regeling betreffende de achteruitbouwstrook en de nog niet gerealiseerde rooilijn, BS 20 april 2012.

Zie ook: Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen, BS 3 juli 2009 (Rooilijnendecreet).