Lagere federale bijdrage op elektriciteitsprijs

De federale regering vermindert de Kyoto-component in de federale bijdrage op de elektriciteitsprijs. Zij wil zo haar steentje bijdragen om de energieprijzen betaalbaar te houden.

Een koninklijk besluit van 24 april 2012 beperkt de Kyoto-bijdrage voor dit jaar tot 7,6 miljoen euro. Tot nu bedroeg die bijdrage 25 miljoen per jaar (te indexeren bedrag).

De federale bijdrage is een toeslag op de prijs per kWh. Ze geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.
De bijdrage wordt geïnd door de energieleverancier en wordt doorgestort aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Die verdeelt de opbrengst over 6 fondsen. Waaronder het Kyoto-fonds, ter financiering van het federale beleid inzake de reductie van de broeikasgasemissies. Met de opbrengst worden Kyoto-projecten in andere landen gefinancierd.

De federale bijdrage wordt verder verdeeld over het:

CREG-fonds, ter financiering van een deel van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas;

Denuclearisatiefonds;

Sociaal Energiefonds, ter ondersteuning van de OCMW?s, die met dat geld steun kunnen verlenen aan hulpbehoevenden op het vlak van energiebevoorrading en energiebezuiniging;

Fonds Beschermde Klanten, ter dekking van de reële nettokosten van de sociale maximumprijzen voor het leveren van elektriciteit aan beschermde afnemers met financiële moeilijkheden; en

Fonds voor de forfaitaire vermindering voor verwarming met elektriciteit.

Het KB dat de Kyoto-component vermindert, heeft uitwerking met terugwerkende kracht. Het gaat in op 1 april 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 24 april 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen, BS 30 april 2012.