Stilzwijgende vergunning handelszaak bij gebrek aan betekening beslissing schepencollege (art. 22 WDB I)

Colleges van burgemeester en Schepenen moeten voortaan tijdig hun beslissingen over de aanvragen tot een sociaaleconomische vergunning van een handelszaak betekenen aan de aanvrager en het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. Gebeurt dit niet, dan mag de aanvrager er van uit gaan dat de beslissing gunstig is.

Vergunning betekenen

Wie een handelszaak wil starten met een verkoopsoppervlakte groter dan 400m², heeft een sociaaleconomische vergunning nodig van het College van Burgemeester en Schepenen van de plaats van vestiging. Het college heeft, na ontvangstbericht van de aanvraag, in principe 50 dagen (bij ontwerpen tot 1.000m²) of 70 dagen (bij ontwerpen groter dan 1.000m²) de tijd om zijn beslissing te betekenen aan de aanvrager en het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. Gebeurt dit niet binnen die wettelijke termijn dan wordt de beslissing voortaan geacht gunstig te zijn.

Stilzwijgende vergunning

Zowel de beslissing als de betekening moeten dus plaatsvinden binnen de wettelijke termijn. Binnen de huidige regeling was dit niet zo. De Ikea-wet voorzag alleen een stilzwijgende vergunning bij gebrek aan een beslissing binnen de wettelijke termijn.

De wetgever volgt hiermee een beslissing van de Raad van State die op 19 januari 2012 de knoop in de kwestie heeft doorgehakt.

In werking?

Dit onderdeel van de wet houdende diverse bepalingen treedt in werking op 9 april 2012.

Bron: Wet houdende diverse bepalingen van 29 maart 2012, BS 30 maart 2012 (ed.3). (art. 22)

Zie ook
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I), Parl. St. Kamer 2012, nr. 2097/001.
Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, BS 5 oktober 2004. (?Ikea-wet? ? artikel 8 §3)