Ook renovatiepremie voor bepleistering van onderdak en draagvloer

De Vlaamse Regering kent nu ook renovatiepremies toe voor het bepleisteren van de onderkant van draagvloeren en daken. De regering verduidelijkt wanneer er recht is op een verhoogde premie bij het vervangen van het buitenschrijnwerk. En ze bepaalt hoe de aanvrager in beroep kan gaan wanneer het agentschap Wonen-Vlaanderen de premie weigert.

Pleisterwerken

Bewoners-eigenaars, en verhuurders van woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor, kunnen een tussenkomst krijgen van de Vlaamse overheid wanneer zij structurele of bouwfysische ingrepen laten uitvoeren aan een woning. De premieaanvraag is aan een hele rist voorwaarden onderworpen, maar een wijzigings-MB van 27 april versoepelt het regime. Zo komen er méér werken in aanmerking voor subsidies.

De subsidies voor de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren boven de kelder en tussen de verdiepingen omvatten voortaan ook het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van de draagvloeren. En ook binnen het pakket ?gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak' zijn er voortaan subsidies beschikbaar voor het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de onderkant van de dakstructuren.

Buitenschrijnwerk

De Vlaamse overheid kende al een renovatiepremie toe voor de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk. Op voorwaarde dat er isolerende hoogrendementsbeglazing werd geplaatst met een U-waarde van ten hoogste 1,3 W/m²K. Sinds 1 januari 2012 betaalt de Vlaamse overheid een verhoogde premie uit. Maar die verhoogde premie blijft in 2013 enkel behouden als de warmtedoorgangscoëfficiënt van het glas (Ug-waarde) dan maximaal 0,9 W/m²K bedraagt, en de globale U-waarde van het glas en raamprofiel (Uw-waarde) onder de 1,7 W/m²K blijft.

Het wijzigingsbesluit vult die regeling aan door te bepalen dat de overeenstemming met de U-waarde in 2012 moet bewezen worden met een attest van de aannemer die het hoogrendementsglas plaatste. Bij de aanvragen die in 2013 worden ingediend, moet de overeenstemming met de Uw- en Ug-waarden al blijken uit de prijsofferte. De aannemer moet daarin voor elk raam de exacte waarden preciseren.

Niet akkoord...

Zodra het aanvraagdossier volledig is, beschikt het agentschap Wonen-Vlaanderen over een termijn van 3 maanden om de premieaanvrager een overzicht te bezorgen van alle facturen en elementen waarop het agentschap zich zal baseren om de uiteindelijke premie te berekenen. Een aanvrager die het niet eens is met dat voorstel kan binnen de maand beroep indienen bij de administrateur-generaal van het agentschap. De administrateur-generaal heeft dan 3 maanden de tijd om een beslissing te nemen over de juiste berekeningsbasis.

De aanvrager kan ook in beroep gaan tegen een beslissing tot weigeren van de premie. Ook hier zijn de termijnen 1 maand, voor de aanvrager om in beroep te gaan, en 3 maanden, voor de administrateur-generaal om een definitieve beslissing te nemen.

Aanvraag geweigerd

Tot slot nog dit: bewoners en verhuurders die een aanvraag hebben ingediend voor een verbeterings- of aanpassingspremie en die niet voldeden aan de voorwaarden, kunnen hun aanvraag laten omzetten in een aanvraag voor een renovatiepremie. Met behoud van aanvraagdatum.

Sinds 1 januari 2012

Al deze aanvullingen hebben uitwerking sinds 1 januari 2012. Alleen de beroepsprocedure, die volledig nieuw is, gaat later in. Maar ook daar is er terugwerkende kracht, tot 1 mei.

Bron: Ministerieel besluit van 27 april 2012 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 9 maart 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning, BS 7 mei 2012.

Zie ook:
?Wie kan de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?', agentschap Wonen-Vlaanderen.