Variabele energieprijzen bevroren (art. 27?30 WDB (I))

Elektriciteits- en aardgasleveranciers mogen hun variabele prijzen niet meer opwaarts indexeren. Dit vanaf 1 april tot en met 31 december 2012. Alleen wanneer de CREG hun indexeringsparameters heeft gevalideerd, mogen ze in die periode toch indexeren.

Geen indexering

De energieleveranciers mogen de variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit of aardgas aan huishoudelijke afnemers en KMO's niet meer indexeren. Dit verbod geldt alleen voor een stijgende indexering. De bevriezing geldt trouwens maar voor een beperkte periode: van 1 april 2012 tot en met uiterlijk 31 december 2012.

Criteria voor indexatieparameters

De regering zal ? na advies van de CREG ? een exhaustieve lijst van toegelaten criteria vastleggen op basis waarvan de leveranciers hun indexeringsparameters kunnen uitwerken. Bedoeling is dat de parameters op die manier transparanter, objectiever en niet-discriminerend zijn. Ze moeten ook de werkelijke bevoorradingskosten weerspiegelen.

Aanpassing indexatieparameters

Eens die lijst met toegelaten criteria er is, kunnen de leveranciers hun indexatieparameters aanpassen. Ze leggen, enkel in de periode van bevriezing van de indexering, hun parameters van de indexeringsformule voor aan de CREG. Die onderzoekt of ze voldoen aan de vastgelegde criteria. Is dat het geval, dan zal de CREG ze valideren. Anders niet. Komt er geen reactie van de CREG binnen een termijn van vijftien dagen, dan zijn ze automatisch gevalideerd.

Toch opwaartse indexering

Energieleveranciers die hun indexeringsparameters gevalideerd zien, kunnen hun prijzen in de bevriezingsperiode opnieuw in opwaartse zin indexeren. Maximaal vier keer per jaar, iedere keer de eerste dag van het trimester.

Andere opwaartse indexeringsmogelijkheid

De energieleveranciers kunnen tijdens de bevriezingsperiode hun variabele energieprijzen toch opwaarts indexeren, zolang ze hierbij de bedragen die van toepassing waren op 1 april 2012 niet overschrijden.

Prijsaanpassing buiten indexering

Prijsaanpassingen die niet het gevolg zijn van een indexering of van een beslissing van de bevoegde autoriteit, de regulator, de netbeheerder, of de distributienetbeheerder kunnen ook tijdens de bevriezingsperiode. Maar dan moet de leverancier de noodzaak hiervan motiveren en een voorafgaande toelating van de CREG hebben.

Opheffing bevriezing

De bevriezing van het indexeringsmechanisme kan opgeheven worden. In twee gevallen. Bij overmacht die voortvloeit uit een onvoorzienbare, externe en onoverkomelijke oorzaak. En wanneer het verbod van opwaartse indexering leidt tot een ongewenst pervers effect. In dat geval zal het mechanisme van de driemaandelijkse indexering in werking treden.

Evaluatie

De CREG moet elk jaar aan de regering verslag uitbrengen over de evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers.

Na 31 december 2012

De bevriezingsperiode loopt af op 31 december 2012. Daarna zullen de energieleveranciers hun prijzen maximaal vier keer per jaar kunnen indexeren (op de eerste dag van elk trimester). De CREG controleert achteraf of de gehanteerde indexeringsformule voldoet aan de exhaustieve lijst van toegelaten criteria. En ze gaat ook na of de indexeringsformule correct is toegepast.

Leveranciers die de regels niet naleven, zullen de klanten die teveel betaalden, moeten terugbetalen. En ze krijgen een administratieve geldboete.

Inwerkingtreding

De art. 27, 28 en 29 van de wet van 29 maart 2009 houdende diverse bepalingen treden in werking op 1 april 2012.

Bron: 29 maart 2012 - Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I), BS 30 maart 2012 (art. 27?30 WDB (I))

Zie ook:
Elektriciteitswet, art. 20bis
Gaswet, art. 15/10bis