Minister Milquet wijzigt bevoegdheidsdelegatie voor overheidsopdrachten

Voortaan kan voor het gunnen van opdrachten van werken, leveringen en diensten door of voor verschillende aanbestedende overheden, die samenwerking zowel bij de gunning, de uitvoering van de opdracht, als voor de verzending van de bestelbon, gebeuren via de ?gecentraliseerde' en de ?gedecentraliseerde ordonnateurs'. En dit binnen de perken van de bedragen die de minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, heeft vastgelegd (wijziging art. 7, MB 9 januari 2001).

De directeur van de aankoopdienst van de federale politie is dus niet langer de enige verantwoordelijke voor de uitvoering van de overheidsopdrachten voor de federale politie (en op vraag van de lokale politie).

Een ?gecentraliseerde ordonnateur' is titularis van een ambt van een in overheidsopdrachten gespecialiseerde dienst of van een ambt bedoeld in de nieuwe bijlage 1, punt 1. bij het MB van 27 maart 2012.
De gecentraliseerde ordonnateurs kunnen, binnen de perken van de bedragen die gelden voor de algemene procedure (270.000 euro voor werken, 2.700.000 euro voor leveringen en 2.700.000 euro voor diensten), bestelbons verzenden naar de aannemers die aangewezen zijn in het kader van de Federale Opdrachtencentrale (FOR), beheerd door de FOD Personeel en Organisatie, en in het kader van de nv van publiek recht A.S.T.R.I.D.

Een ?gedecentraliseerd ordonnateur' is een door de minister van Binnenlandse Zaken gemachtigd titularis van een ambt die opdrachten gunt voor zijn eigen eenheid of zijn eigen dienst (zie nieuwe bijlage 1, punt 2. en nieuwe bijlage 2. MB 27 maart 2012).
De gedecentraliseerde ordonnateurs kunnen, binnen de perken van de bedragen (5.500 euro) bestelbons verzenden aan de aannemers aangewezen in het kader van de Federale Opdrachtencentrale (FOR), beheerd door de FOD Personeel en Organisatie, en in het kader van de nv van publiek recht A.S.T.R.I.D. De gedecentraliseerde ordonnateurs die bestelbons verzenden, zijn ook volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestelling. Dit volgens de bepalingen van het bestek waarop de aankoop- of opdrachtencentrale zich baseert.

In werking

Het MB van 27 maart 2012 treedt in werking op 25 mei 2012, tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Ministerieel besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven, BS 15 mei 2012 (ed. 3), 28.795.

Zie ook:
Ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake het doen van diverse uitgaven, BS 13 januari 2001.