Strafsanctie, bestuurlijke sanctie of minnelijke schikking na milieuovertreding (art. 30-32 Verzameldecreet Milieu 2012)

De Vlaamse overheid heeft nu al de mogelijkheid om bestuurlijke maatregelen te nemen of een bestuurlijke geldboete op te leggen na een inbreuk op de milieuregels. Het Verzameldecreet Milieu 2012 voert nog een tweede middel in: de minnelijke schikking. Zodra de overtreder de voorgestelde geldsom betaalt, is de zaak gesloten. De voordelen zijn legio: de procedure verloopt sneller én het maximumbedrag van een minnelijke schikking ligt een pak lager dan bij de bestuurlijke geldboete.

Maximum 500 of 2.000 euro

Vooraleer zij een exclusieve bestuurlijke geldboete oplegt voor een milieu-inbreuk of een ? hogere ? alternatieve bestuurlijke geldboete voor een milieumisdrijf, zal de Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer (AMMC) voortaan aan de vermoedelijke overtreder kunnen voorstellen om een geldsom te betalen, binnen een door haar bepaalde termijn. Die geldsom mag niet hoger zijn dan 500 euro bij een milieu-inbreuk, en niet hoger dan 2.000 euro bij een milieumisdrijf.

Het voorstel van minnelijke schikking schorst de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete.
Als de vermoedelijke dader de geldsom binnen de vooropgestelde termijn betaalt, vervalt de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete.
Als hij niet tijdig betaalt of als hij laat weten dat hij niet van plan is om op de minnelijke schikking in te gaan, dan wordt de procedure voor het opleggen van een bestuurlijke geldboete hervat.

De Vlaamse regering zal in een besluit nog bepalen binnen welke termijn de geldsom moet worden betaald, onder welke voorwaarden er een minnelijke schikking kan worden opgelegd, en voor welke milieumisdrijven er een voorstel van minnelijke schikking kan geformuleerd worden. Dat zal zeker niet voor alle misdrijven kunnen.

Naar het Minafonds

De opbrengst van de minnelijke schikking gaat naar het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur, het zogenaamde Minafonds. Het geld uit het Minafonds kan gebruikt worden om het Vlaamse beleid inzake preventie, bescherming, administratie, beheer en sanering op het vlak van leefmilieu te financieren. Het fonds vergoedt ook wildschade en keert subsidies uit aan wilbeheerseenheden.

Geen geldboete na minnelijke schikking

Het Verzameldecreet specificeert ook dat de administratie geen bestuurlijke geldboete meer kan opleggen als zij een voorstel van minnelijke schikking geformuleerd heeft en de overtreder de voorgesteld som heeft betaald. De regels op de bestuurlijke geldboetes worden in die zin aangepast.

In het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) stata nu uitdrukkelijk dat de administratie geen bestuurlijke geldboete kan opleggen in 4 situaties:

als voor het zelfde feit al eerder een bestuurlijke geldboete werd opgelegd in uitvoering van het DABM of als er door een andere bevoegde overheid al een boete werd opgelegd;

als de strafrechter al een straf heeft opgelegd voor dat feit; en

als het feit al eerder heeft aanleiding gegeven tot een vrijspraak, een eenvoudige schuldverklaring zonder straf, een opschorting van de uitspraak tot veroordeling, of een minnelijke schikking.

als de gewestelijke entiteit oordeelt dat de vermoedelijke overtreder heeft voldaan aan de voorwaarden van het voorstel tot betalen van een gelddom.

Vanaf...

De afdeling kan de eerste minnelijke schikkingen voorstellen vanaf 1 juni 2012.

Bron: Decreet van 20 april 2012 houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur, BS 22 mei 2012, 29.396 (art. 30, art. 31 en art. 32 van het Verzameldecreet Milieu 2012).

Zie ook:
? Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 3 juni 1995 (art. 16.4.28, art. 16.4.36 en art. 16.4.41 van het DABM).
? Minafonds.