Vlaamse huurpremie voor wie wacht op sociale woning

Vanaf 1 augustus 2012 krijgen mensen met een laag inkomen, die al 5 jaar of langer kandidaat-huurder zijn voor een sociale woning, een tegemoetkoming voor de huurprijs van hun huidige woning. De basispremie bedraagt maandelijks maximum 120 euro per gezin. Voor elke persoon ten laste komt daar 20 euro bovenop.

Huurpremie in afwachting van sociale woning

Mensen met een laag inkomen die wachten op een sociale woning zullen het vanaf 1 augustus 2012 iets makkelijker hebben om hun private huurwoonst in Vlaanderen te betalen. Wie al 5 jaar of langer is ingeschreven bij een sociale huisvestingsmaatschappij heeft voortaan recht op een maandelijkse huurpremie. Die bedraagt een derde van de maandelijkse huurprijs van de huidige woning, met een maximum van 120 euro per gezin. Voor elke persoon ten laste komt daar 20 euro bij.

De huurpremie past in het beleid om de woonzekerheid en de woonkwaliteit van huurders, in het bijzonder van de meest kwetsbare gezinnen, te versterken.

Gedurende 6 jaar of langer

De gezinnen ontvangen de premie zolang ze wachten op een woning en dat in principe gedurende maximaal 6 jaar vanaf de startdatum. Maar indien ze tijdens deze periode geen woning aangeboden kregen, zal Wonen-Vlaanderen de premie ook daarna blijven uitbetalen. Het bedrag zal wel eerst herberekend worden volgens de huurprijs van de huidige woning die dan geldt en het eventueel aangepaste aantal personen ten laste.

Niet voor iedereen?

De tegemoetkoming wordt niet verleend:

als de woning van de kandidaat-huurder een sociale huurwoning is;

als de woning van de kandidaat-huurder verhuurd wordt door een familielid tot en met de tweede graad dat op hetzelfde adres woont;

als het inkomen van de kandidaat-huurders hoger is dan het maximumbedrag dat geldt voor de toepassing van het huursubsidiebesluit;

als de huurprijs meer bedraagt dan het maximum in het huursubsidiebesluit (verhoogd met 10% als de huurwoning in het Vlab-investgebied ligt);

als er voor de kandidaat-huurder al een huurpremie verleend is die werd stopgezet.

Referentiebestand en aanvraag

De gegevens van kandidaat-huurders zijn opgenomen in een referentiebestand. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) stelt dit bestand (op 1 mei 2012) ter beschikking van Wonen-Vlaanderen en van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Alledrie zorgen ze voor een maandelijkse gegevensupdate.

Een maand voordat de premie zou starten, stuurt Wonen-Vlaanderen de kandidaten een aanvraagformulier. Wie de premie wil ontvangen, moet het ingevuld terugsturen.

Onvolledige aanvraagformulieren kunnen aangevuld worden. Hiervoor krijgen de kandidaten maximum 6 maanden (of 9 maanden wanneer ingediend voor 1 februari 2013) de tijd vanaf het verzoek tot vervollediging. Het onvolledig ingediende aanvraagformulier wordt als onbestaande beschouwd voor wie deze deadline niet respecteert.

Binnen de 2 maanden nadat Wonen-Vlaanderen het dossier volledig heeft verklaard deelt het zijn beslissing mee aan de kandidaten. Wie recht heeft op de premie ontvangt dan ook het precieze premiebedrag en de startdatum.

De premie kan in bepaalde gevallen worden opgeschort of stopgezet.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders BS 25 mei 2012 (ed. 2).

Zie ook
Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders, BS 9 maart 2007. (huursubsidiebesluit)