Extra maand ouderschapsverlof is een feit

Het ouderschapsverlof wordt opgetrokken van 3 naar 4 maanden. Europa had daar al langer op aangedrongen. De nieuwe regeling gaat in op 1 juni 2012. Aanvragen zijn dus mogelijk vanaf dat moment.

Daarnaast krijgt de werknemer ook het recht om zijn arbeidsregeling of werkrooster te laten aanpassen na het ouderschapsverlof. Dit kan voor een periode van maximum 6 maanden.

Ouderschapsverlof

Het KB op het Ouderschapsverlof (in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan) laat werknemers uit de privésector toe om ouderschapsverlof te nemen bij de geboorte of de adoptie van een kind.

Dit kan tot het kind 12 jaar is. Het kind mag dus nog geen 12 jaar zijn op het moment dat het ouderschapsverlof start. Tenzij het verlof op verzoek van de werkgever wordt uitgesteld en de schriftelijke kennisgeving al is gebeurd.

Let op! Sinds 20 mei 2011 kan ouderschapsverlof voor een gehandicapt kind genomen worden tot het kind 21 jaar is. De basiswet die daarvoor gezorgd heeft, dateert al van 13 april 2011. Nu wordt ook het KB op het Ouderschapsverlof aangepast in die zin.

De leeftijdsgrens van 21 jaar geldt enkel voor kinderen:

die voor minstens 66% getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of;

die een aandoening hebben waardoor ze minstens 4 punten scoren in pijler I van de medisch-sociale schaal uit de kinderbijslagregeling.

Extra maand

De extra maand ouderschapsverlof kan opgenomen worden onder de bestaande voorwaarden. De leeftijdsgrens voor het kind blijft behouden. En ook de anciënniteitsvoorwaarden, de voorwaarden voor een geldige kennisgeving aan de werkgever ? blijven ongewijzigd.

Ook hier kan de werknemer kiezen voor een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst, een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan of een vermindering van de prestaties met 1/5.

De extra maand brengt het totale saldo op:

hetzij 4 maanden volledige schorsing van de prestaties, opsplitsbaar in maanden;

hetzij 8 maanden halftijdse vermindering van de prestaties, opsplitsbaar in periodes van 2 maanden of een veelvoud hiervan;

hetzij 20 maanden vermindering van de prestaties met 1/5, opsplitsbaar in periodes van 5 maanden of een veelvoud hiervan.

Het is nog steeds mogelijk om de verschillende vormen van verlof onderling te combineren.

Let op! Voor de bijkomende maand ouderschapsverlof zal de werknemer enkel een uitkering krijgen van de RVA wanneer het kind voor wie het verlof wordt opgenomen, geboren is of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012.

8 maart 2012 is de datum waarop richtlijn 2010/18 eigenlijk omgezet had moeten zijn. Richtlijn 2010/18 heeft de raamovereenkomst over ouderschapsverlof uitgevoerd. Het nieuwe KB van 31 mei 2012 zet die richtlijn nu gedeeltelijk om.

De onderbrekingsuitkering bedraagt op dit moment 771,33 euro per maand (bruto bedrag) voor een volledige schorsing.

Aangepast werkrooster

Het KB van 31 mei 2012 zorgt ervoor dat werknemers voortaan een aangepaste arbeidsregeling of een aangepast werkrooster kunnen vragen voor de periode na hun ouderschapsverlof. Dit kan voor maximum 6 maanden.

Hiertoe bezorgt de werknemer ten laatste 3 weken voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag bij de werkgever. Hierin motiveert hij zijn verzoek. Hij geeft de redenen aan die verband houden met een betere combinatie tussen werk- en gezinsleven.

De werkgever beoordeelt de aanvraag en antwoordt schriftelijk ten laatste één week voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof. De werkgever deelt in het geschrift mee op welke wijze hij bij de beoordeling rekening gehouden heeft met de eigen behoeften en die van de werknemer. De werkgever geeft dus schriftelijk een gemotiveerd antwoord, positief of negatief.

Het recht op een aangepast werkrooster komt er ook op vraag van Europa.

Bron: Koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, BS 1 juni 2012

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, BS 7 november 1997 (KB op het Ouderschapsverlof)
? Wet van 13 april 2011 tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof, BS 10 mei 2011
? Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, Pb.L. 18 maart 2010, afl. 13 (Raamovereenkomst op het Ouderschapsverlof)