Europa dicteert regels voor aroma's in voedingsmiddelen

Eind 2008 heeft Europa een verordening gepubliceerd over aroma's en voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen. Die Verordening 1334/2008 heeft een paar oudere verordeningen gewijzigd.

Ons land volgt die beweging nu. Het KB op de Aroma's in Voedingsmiddelen wordt aangepast aan de Europese regels. Een wijzigings-KB zorgt er namelijk voor dat de definities uit Verordening nr. 1334/2008 integraal van toepassing zijn op dit KB van 24 januari 1990. En de aroma's en voedingsmiddelen die niet voldoen aan de Europese vereisten worden schadelijk verklaard.

Tegelijk wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verwijzing naar het sanctiemechanisme bij overtredingen aan te passen. Voor de opsporing en de vaststelling van de overtredingen verwijst men voortaan naar een KB van 22 februari 2001. Voor de bestraffing van de overtredingen blijft de oude wet van 24 januari 1977 het referentiekader.

Dit betekent dat het bestaande KB zo goed als volledig gewijzigd is. Want de resterende artikelen 2, 3 en 3bis en de bijlage worden opgeheven.

Het wijzigings-KB van 9 mei 2012 treedt in werking op 7 juni 2012. Dit met uitzondering van de bepaling die verwijst naar aroma's en voedingsmiddelen die strijdig zijn met de communautaire lijst van aroma's en uitgangsmaterialen. Artikel 4, § 2 zal namelijk pas in werking treden van zodra de corresponderende bepaling uit Verordening 1334/2008 geldt.

Er geldt bovendien een overgangsregeling. De levensmiddelen die niet voldoen aan de Europese vereisten, en die vóór 20 januari 2011 in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, mogen tot hun datum van minimale houdbaarheid of hun uiterste gebruiksdatum in de handel worden gebracht. Maar dan moeten ze wel voldoen aan de huidige vereisten. Ze moeten dus voldoen aan het KB van 24 januari 1990 zoals het werd toegepast vóór de wijziging.

Bron: Koninklijk besluit van 9 mei 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen, BS 7 juni 2012

Zie ook:
? Koninklijk besluit van 24 januari 1990 betreffende aroma's voor gebruik in voedingsmiddelen, BS 24 april 1990 (KB op de Aroma?s in Voedingsmiddelen)
? Verordening 1334/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad 16/12/2008 inzake aroma's en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96 , Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG, Pb.L. 31 december 2008, afl. 354, 34
? KB van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, BS 28 februari 2001
? Wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten, BS 8 april 1977