Meer gegevens vrij raadpleegbaar via Centraal Referentieadressenbestand (CRAB)

De ?identificatoren' uit het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) worden niet langer afgeschermd. Daardoor zullen meer adresgegevens beschikbaar komen voor het grote publiek.

Publiek en niet-publiek raadpleegbare adresgegevens

Binnen het Centraal Referentieadressenbestand maakte men tot nu een onderscheid tussen de vrij raadpleegbare gegevens - straatnaam, huisnummer, bus- of appartementsnummer, gemeentenaam, postcode - en de zogenaamde ?identificatoren van de adresseerbare objecten'. Een identificator is een unieke code die wordt toegekend aan een adresseerbaar object, namelijk aan een gebouw of een onderdeel ervan, een kunstwerk (duiker, stuw,...), of een perceel. Voor een raadpleging van die identificatoren was een machtiging nodig van de Vlaamse Toezichtscommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (VTC).

Die machtiging valt weg, omdat het huidige onderscheid tussen de identificatoren en de andere adresgegevens niet relevant is voor de bescherming van de privacy, en omdat adresgegevens, als loutere lokalisatiegegevens, geen echte persoonsgegevens zijn.

Een wijzigingsdecreet van 1 juni 2012 schrapt niet alleen het onderscheid tussen de identificatoren en de andere adresgegevens. Het decreet brengt ook nog enkele correcties aan in het huidige CRAB-decreet. De wijzigingen treden in werking op 12 juni 2012.

Oproep aan de bedrijfwereld

Vlaanderen stelt het CRAB-adressenbestand sinds 1 juni open voor private gebruikers. Verenigingen en bedrijven mogen het bestand aanwenden voor commercieel hergebruik. Wie dat wenst, kan een proeflicentie krijgen voor 3 jaar. In een eerste fase is dat gratis.

Op dit ogenblik heeft het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) al CRAB-akkoorden gesloten met het Departement Onderwijs, om de afstand tussen de schoolgebouwen te kennen, wat van belang is voor de omkaderingstoelage, en met Kind en Gezin, dat een website wil uitbouwen waar ouders alle erkende opvanginitiatieven in een straal rond hun woon- of werkplaats kunnen raadplegen.

Best Adress Project

In het kader van het ?BeSt Adress Project' wordt er bovendien gewerkt aan een samenwerkingsakkoord met de federale overheid en de andere gewesten. Daardoor zal het gebruik van de CRAB/BeST-adressen verplicht worden voor álle overheidsinstanties in België.

Zelfs het Rijksregister zal - wat het Vlaamse Gewest betreft - moeten terugvallen op het CRAB als unieke gegevensbron voor adresgegevens.

Bron: Decreet van 1 juni 2012 houdende wijziging van het CRAB-decreet van 8 mei 2009, BS 12 juni 2012.

Zie ook:
? ?Ontwerp van decreet houdende wijziging van het CRAB-decreet van 8 mei 2009', Vl.Parl., Parl.St., Verslag, nr. 1512 (2011-2012) 3, 5.
? ?Nieuw: CRAB commercieel hergebruik vanaf 1 juni 2012', Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen.