Meer minnelijke schikkingen inzake ruimtelijke ordening (Diverse Bepalingen VCRO 2012)

?Diverse Bepalingen VCRO 2012' verruimt het aantal situaties waarin een overtreder om een minnelijke schikking kan vragen bij de stedenbouwkundig inspecteur.

Minnelijke schikking

Een minnelijke schikking is een vergelijk tussen een stedenbouwkundig inspecteur en een overtreder, waarvan de uitvoering leidt tot het verval van strafvordering en herstelvordering. Het vergelijk bestaat in de regel uit het betalen van een geldsom, en soms ook uit het verplicht uitvoeren van bouw- of aanpassingswerken.

Uitsluitingsgronden

Tot nu kon er géén minnelijke schikking afgesloten worden ingeval van recidive (d.i. bij herhaling van het misdrijf), wanneer er meer dan 3 misdrijven gepleegd werden, en wanneer het misdrijf onder meer bestond uit het verrichten van handelingen die in strijd waren met een stakingsbevel of uit handelingen die in strijd waren met de stedenbouwkundige voorschriften inzake de toegelaten bestemmingen.

?Diverse Bepalingen VCRO 2012' versoepelt dat regime.

De eerste 2 uitsluitingsgronden - recidive en meer dan 3 misdrijven - vallen weg. Het doorbreken van het stakingsbevel blijft behouden als uitsluitingsgrond, maar het aspect ?in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften inzake de toegelaten bestemmingen' wordt verengd tot de ruimtelijk kwetsbare gebieden. Voortaan kan een overtreder om een minnelijke schikking verzoeken als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, eventueel na het uitvoeren van de in de minnelijke schikking overeengekomen bouw- of aanpassingswerken. Een minnelijke schikking is echter verboden:

bij opdrachtgevers met een professionele hoedanigheid. Immers, professionelen zouden hun contacten met de administratie kunnen misbruiken om stelselmatig minnelijke schikkingen te krijgen voor onvergunbare projecten;

wanneer het misdrijf bestaat, of onder meer bestaat, uit handelingen die in strijd zijn met een stakingsbevel; en

wanneer het misdrijf gepleegd wordt in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Akkoord van de vergunningverlener

De stedenbouwkundig inspecteur kan maar instemmen met een aanvraag voor een minnelijke schikking als hij eerst het schriftelijk akkoord heeft gekregen van de procureur.

Om te vermijden dat de stedenbouwkundig inspecteur het beleid van de vergunningverlenende overheid doorkruist, zegt ?Diverse Bepalingen VCRO 2012' dat vanaf nu ook het akkoord van de vergunningverlenende overheid vereist is. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de minnelijke schikking gelegen is, zal dus schriftelijk moeten instemmen met het voorstel van minnelijke schikking.
Als het misdrijf bestaat uit handelingen van algemeen belang, of onder meer bestaat uit handelingen van algemeen belang, dan is de gemeente zelf meestal betrokken partij of overstijgen de handelingen het gemeentelijk belang. Dan moet het voorafgaand akkoord komen van het departement RWO.

Deze wijzigingen treden in werking op 16 juni 2012.

Bron: Decreet van 11 mei 2012 houdende wijziging van diverse bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en wijziging van de regelgeving wat de opheffing van het agentschap Ruimtelijke Ordening betreft, BS 6 juni 2012 (art. 34 Diverse Bepalingen VCRO 2012).

Zie ook:
? Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (art. 6.1.51 VCRO).