Niet betaalde verkeersboetes binnenkort geïnd via belastingen

Verkeersovertreders zullen hun verkeersboete binnenkort niet meer kunnen ontlopen. Wie zijn minnelijke schikking niet betaalt, krijgt (ten laatste) vanaf 1 januari 2013 een bevel tot betaling in de bus. Wie ook hier niet op ingaat en niet op tijd bezwaar indient bij de bevoegde procureur des Konings kan de boete verrekend zien via zijn belastingen. De maatregel moet de parketten ontlasten en de boete-inning verzekeren.

Parketten ontlasten

Wie vandaag een verkeersboete in de bus krijgt en weigert om die te betalen, krijgt een aanmaning. Wordt hier niet op ingegaan, dan komt het dossier bij het bevoegde parket. Die stelt dan een minnelijke schikking voor. Overtreders die ook hier geen gevolg aangeven, ontvangen een dagvaarding van de politierechtbank.

Het aantal zaken dat deze weg aflegt en zo ook de werklast bij de parketten, is de laatste jaren aanzienlijk gestegen door de opgedreven verkeerscontroles. Gevolg is dat heel wat kleinere verkeersovertredingen geseponeerd worden omdat de parketten prioriteit geven aan zwaardere overtredingen.

Vandaag blijft één op de zes boetes onbetaald. De overheid loopt hierdoor jaarlijks 37 miljoen euro mis. De regering wil hier nu een mouw aanpassen en voorkomen dat verkeerszondaars nog door de mazen van het net glippen.

Bevel tot betaling

Verkeersovertreders die de minnelijke schikking (voorgesteld door de politie) niet tijdig betalen, krijgen daarom binnenkort een betalingsbevel van de procureur des Konings. Dit bevel geeft hen 45 dagen de tijd om de verkeersboete alsnog te betalen. Die termijn begint te lopen de dag nadat de gerechtsbrief werd verstuurd.

Het bevel bevat de dagtekening, een overzicht van de feiten en geschonden wetsbepalingen, de datum en plaats van de overtreding, de identiteit van de overtreder of de houders van de nummerplaat, de referte van de te betalen som, de betalingstermijn en de bezwaarprocedure.

Bezwaar

De overtreder kan bij de bevoegde procureur des Konings bezwaar aantekenen tegen het betalingsbevel. En dat binnen de 30 dagen na verzending. Tijdig ingesteld bezwaar schorst het bevel tot betalen.

De procureur kan het bezwaar aanvaarden of weigeren. Bij weigering wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de bevoegde politierechtbank. De overtreder ontvangt dan een dagvaarding. Wanneer de overtreder (of zijn advocaat) niet verschijnt op deze zitting, vervalt zijn bezwaar.

Inning via belastingen

Het bevel tot betalen wordt van rechtswege uitvoerbaar voor overtreders die geen bezwaar aantekenen binnen de 30 dagen en die de minnelijke schikking niet betalen. De procureur des Konings bezorgt in dit geval een afschrift van het bevel aan de FOD Financiën die de boete ?met alle rechtsmiddelen' kan invorderen. De wet zegt niet wat dit precies inhoudt. De memorie van toelichting geeft wel aan dat ?het bevel tot betaling in dit geval ten uitvoer kan worden gelegd via de Ontvanger der penale Boeten die dit eventueel zal kunnen verrekenen met fiscale tegoeden van betrokkene (via het zogenaamde STIMER-systeem van de FOD Financiën)'. Niet betaalde verkeersboetes zullen binnenkort dus rechtstreeks via de belastingen van de overtreder kunnen worden geïnd.

Niet alle overtredingen

De procedure met minnelijke schikking (en dus ook de mogelijkheid tot inning via de belastingen) kan alleen toegepast worden voor feiten waarbij geen schade aan derden is veroorzaakt. Daarnaast beperkt ook het KB van 22 december 2003 het toepassingsgebied. Een onmiddellijke inning is bijvoorbeeld uitgesloten wanneer de overtreder geen 18 jaar oud is, een van de overtredingen bij hetzelfde voorval geen aanleiding geeft tot deze procedure en voor overtreders uit België wanneer de totale som van de inning meer bedraagt dan 300 euro, enz.

1 januari 2013?

De wet van 22 april 2012 treedt in werking op 1 januari 2013. De Koning kan deze datum wel nog vervroegen.

Bron: Wet van 22 april 2012 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, BS 25 juni 2012.

Zie ook
Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, BS 27 maart 1968. (art. 65)
Wetsvoorstel (Jef Van den Bergh en Raf Terwingen) tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft, Parl. St. Kamer, 53K1542/001.
Wetsvoorstel (Martine Daelman) betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer, Parl. St. Senaat 2010, nr. 5-54/1.
Koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, BS 31 december 2003.