Extra maand ouderschapsverlof ook voor de overheid

Sinds 1 juni 2012 hebben werknemers in de privésector recht op een extra maand ouderschapsverlof. Daarnaast kregen ze ook het recht om hun arbeidsregeling of werkrooster te laten aanpassen na hun ouderschapsverlof.

Hetzelfde gebeurt nu in de overheidssector. Hier geldt de nieuwe regeling vanaf 1 augustus 2012. Het gaat onder andere om personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie, de rechterlijke macht, het onderwijs, de psycho-medisch-sociale-centra en de rijksbesturen.

Extra maand

Op vraag van Europa wordt het aantal maanden ouderschapsverlof opgetrokken van 3 naar 4.

Net als bij de werknemers kan de extra maand opgenomen worden onder de bestaande voorwaarden. En ook hier kan men kiezen voor een volledige onderbreking van de loopbaan, een vermindering van de prestaties tot een halftijdse baan, of een vermindering van de prestaties met 1/5.

De extra maand brengt het totale saldo op:

hetzij 4 maanden volledige onderbreking van de prestaties, opsplitsbaar in maanden;

hetzij 8 maanden halftijdse onderbreking van de prestaties, opsplitsbaar in periodes van 2 maanden of een veelvoud hiervan;

hetzij 20 maanden vermindering van de prestaties met 1/5, opsplitsbaar in periodes van 5 maanden of een veelvoud hiervan.

Parallel met wat geldt voor werknemers in de privésector zal het personeelslid of de ambtenaar voor de bijkomende maand ouderschapsverlof (of een ander gelijkwaardig regime) enkel een onderbrekingsuitkering krijgen wanneer het kind voor wie het verlof wordt opgenomen, geboren is of geadopteerd werd vanaf 8 maart 2012.

Aangepast werkrooster

De ambtenaar kan voortaan een aangepast werkrooster aanvragen voor de periode van 6 maanden die volgt op het einde van het ouderschapsverlof. Het gaat hier om de personeelsleden van de rijksbesturen.

Hiertoe bezorgt de ambtenaar ten laatste 3 weken voor het einde van de lopende periode van ouderschapsverlof een schriftelijke aanvraag aan de overheid waaronder hij ressorteert. De overheid beoordeelt de aanvraag en geeft schriftelijk een gemotiveerd antwoord. Dit moet ten laatste één week voor het einde van het lopende ouderschapsverlof gebeuren.

Bij de aanpassing houdt men rekening met de behoeften van de dienst en de behoeften van ambtenaar. Bedoeling is om een betere combinatie tussen werk- en gezinsleven mogelijk te maken.

Akten

Een KB van 20 juli 2012 maakt de extra maand ouderschapsverlof in de overheidssector mogelijk. Hiertoe worden volgende akten aangepast:

KB van 12 augustus 1991 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra.

KB van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen.

KB van 7 mei 1999 betreffende de onderbreking van de beroepsloopbaan van het personeel van de besturen.

KB van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan.

KB van 10 juni 2002 betreffende de toekenning van onderbrekingsuitkeringen aan de personeelsleden van de overheidsbedrijven die in toepassing van de wet van 21 maart 1991 houdende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bestuursautonomie verkregen hebben.

KB van 16 november 2009 houdende toekenning aan de personeelsleden van de Belgische Technische Coöperatie van het recht op ouderschapsverlof en loopbaanonderbreking voor het verlenen van bijstand aan een zwaar ziek gezins- of familielid.

Bron: Koninklijk besluit van 20 juli 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, BS 1 augustus 2012

Zie ook:
Koninklijk besluit van 31 mei 2012 tot omzetting van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG, BS 1 juni 2012