Geen conformiteitsattest zonder rookmelder

De Vlaamse regering bepaalt dat er geen conformiteitsattesten meer worden afgeleverd zonder rookmelder. Ze specificeert ook dat er minstens één rookmelder per bouwlaag moet zijn. Die verplichting geldt zowel voor gewone huurwoningen, als voor kamers en studentenkoten.

Conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest is een attest waarmee de verhuurder kan bewijzen dat een woning, kamer of studentenkamer voldoet aan de kwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Het conformiteitsattest is een ?kwaliteitslabel'; het is geen wettelijke verplichting. Behalve dan voor studentenkamers, waar de gemeenten in een gemeentelijk kamerreglement een conformiteitsattest kunnen opleggen.

Minstens één rookmelder

Het conformiteitsattest wordt afgeleverd door de gemeente of door een ambtenaar van het agentschap Wonen-Vlaanderen, op voorwaarde dat het pand voldoet aan een aantal technische voorschriften én aan de vereisten inzake woningbezetting.

Daar komt nu een derde eis bij:

een woning moet op elke bouwlaag uitgerust zijn met een rookmelder;

bij kamerwoningen, studentenhuizen en studentengemeenschapshuizen moet daarnaast ook nog een rookmelder geïnstalleerd worden in elke gemeenschappelijke kookruimte; en

wie kamers of studentenkamers verhuurt, moet een rookmelder laten plaatsen in elke kamer of studentenkamer.

Extra richtlijnen voor het plaatsen van de rookmelders

Minister van Energie, Freya Van Den Bossche, zal een handleiding online zetten voor het plaatsen van de rookmelders. Maar het besluit zegt niet waar die handleiding online zal komen en wanneer dat het geval zal zijn...

Ten vroegste vanaf 1 januari 2013

Het besluit op de rookmelders treedt grotendeels in werking op 1 januari 2013 en laat ook het Decreet op de Rookmelders op die datum in werking treden. Althans voor de nieuwe panden. Het decreet bevat immers een overgangsregime voor bestaande woningen.

Nog volgens het decreet moet de verhuurder zorgen voor de aankoop en de installatie van de rookmelders. De huurder moet zorgen voor het onderhoud ervan en moet ervoor zorgen dat de batterij tijdig wordt vervangen.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2012 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht op woningen (Kwaliteitsbesluit) en van het besluit van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers wat betreft d euitrusting met rookmelders (Kamerbesluit), BS 6 augustus 2012.

Zie ook:
Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, BS 13 juli 2012 (Decreet op de Rookmelders).