Registratieplicht voor aannemers verdwijnt op 1 september

De afschaffing van de registratieplicht voor aannemers gaat in op 1 september 2012. Onder druk van Europa had een verzamelwet van 7 november 2011 al gezorgd voor de opheffing. Maar het bleef wachten op een KB waarin de Koning de precieze datum van inwerkingtreding vastpint. Dat is nu gebeurd.

De verplichting om te werken met een geregistreerd aannemer is zowel op fiscaal als op sociaal vlak definitief verleden tijd. Daartoe heeft de wet van 7 november 2011 de registratieprocedure voor aannemers geschrapt in het WIB 1992 en in de RSZ-wet. Ook het Sociaal Strafwetboek werd aangepast. En de verwijzing naar die procedure is ook verdwenen.

Het KB van 3 augustus 2012 dat de datum van inwerkingtreding vastlegt, voegt daar nog aan toe dat een reeks uitvoeringsbepalingen die de registratieplicht voor aannemers uitwerkt, opgeheven wordt. Deze opheffing én de betreffende bepalingen uit de wet van 7 november 2011 treden samen in werking op 1 september 2012.

De afschaffing van de registratieplicht was overigens al langer aangekondigd. Sinds eind 2010 geldt ze bijvoorbeeld al niet meer als voorwaarde voor het verkrijgen van een verlaagd BTW-tarief in de woningbouw.

Maar de registratievoorwaarde blijft wel nog overeind voor wie bepaalde voordelen zoals de groene lening wil bekomen. Ook de regeling voor de hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding voor wie werkt met een aannemer die fiscale of sociale schulden heeft, blijft bestaan!

Bron: Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 10 augustus 2012

Zie ook:
? Art. 17 ev. van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen, BS 10 november 2011
? Koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400 , 401 , 403 , 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 31 december 2007