Meer dienstenchequesjobs voor werklozen en leefloners

60% van de nieuwe dienstenchequesjobs moet voortaan gaan naar uitkeringsgerechtigde volledig werklozen en/of leefloners.

Drempel

Een KB van 3 augustus 2012 voert een drempel in voor de indienstneming van werkzoekenden door dienstenchequesondernemingen. Per kwartaal zal 60% van de nieuw aangeworven werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze en/of een leefloner moeten zijn. En dat geldt voor de aanwervingen van elke exploitatiezetel van de erkende onderneming.

Als het aantal arbeidsovereenkomsten dat de onderneming moet toekennen aan deze risicogroepen een cijfer na de komma bevat, wordt dit aantal tot de dichtstbijzijnde eenheid afgerond. 0,5 wordt naar boven afgerond.

Een ?uitkeringsgerechtigde volledig werkloze' is:

een werkloze die op het ogenblik van de indienstneming een werkloosheids- of inschakelingsuitkering krijgt als voltijdse werknemer, of

een werkloze die als voltijdse werknemer gedurende minstens 78 dagen (gerekend in het 6-dagenstelsel) een werkloosheids- of inschakelingsuitkering gekregen heeft tijdens de maand van indienstneming en de 6 voorafgaande maanden.

Een ?leefloner' is iemand die:

op het ogenblik van de indienstneming recht heeft op een leefloon, of

tijdens de periode van 6 maanden voor de indienstneming minstens 3 maanden recht had op een leefloon.

Let op! Om fraude tegen te gaan, bepaalt het nieuwe KB uitdrukkelijk dat werknemers die in de maand vóór hun indienstneming al als dienstenchequeswerknemer aan de slag waren bij een andere erkende onderneming, hier niet beschouwd worden als ?nieuw aangeworven werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques'.

Exploitatiezetel

De erkende ondernemingen moeten het nodige bewijs voorleggen. Op de exploitatiezetel moet een attest zijn van het OCMW of de RVA waaruit blijkt dat de nieuw aangeworven werknemers voldoen aan de drempel.

De attesten worden bewaard op de exploitatiezetel. Daartoe moet de werknemer ten laatste de 30ste dag na de indienstneming een aanvraag indienen bij het bevoegde werkloosheidsbureau of OCMW. Ook de werkgever kan het attest aanvragen. Voor hem geldt dezelfde aanvraagtermijn.

Vrijstelling

De directeur van het bevoegde werkloosheidsbureau kan vrijstellingen verlenen voor een kwartaal. Dit kan geheel of gedeeltelijk. Maar de werkgever moet de vrijstelling wel aanvragen en motiveren.

De directeur zal zijn collega van de gewestelijke tewerkstellingsdienst raadplegen om te bepalen of er in de zone van de exploitatiezetel van de erkende onderneming al dan niet voldoende werkzoekenden of leefloners zijn met het profiel uit de vacatures van de onderneming.

In werking

Deze aanpassing treedt in werking op 1 juli 2012. Maar er geldt een overgangsregeling voor erkende ondernemingen die na 30 juni 2012 en vóór 17 augustus 2012 nieuwe dienstenchequeswerknemers aanwerven. Zij worden geacht in die periode geen nieuwe werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques te hebben aangeworven.

Bron: Koninklijk besluit van 3 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, BS 17 augustus 2012