Fonds voor medische ongevallen start op 1 september

Goed nieuws voor patiënten die het slachtoffer zijn van medische schade. Op 1 september 2012 start het Fonds voor medische ongevallen met de behandeling van de eerste schadedossiers.

Slachtoffers van een medische fout of een medisch ongeval moeten niet langer naar de rechter stappen en bewijzen wie verantwoordelijk is. Ze kunnen bij het Fonds voor medische ongevallen terecht met hun vergoedingsvraag. Stelt het fonds een fout vast bij de zorgverlener dan moet zijn verzekering betalen. Wordt er geen fout gevonden, dan betaalt het fonds de onfortuinlijke patiënt. Dat doet het fonds ook wanneer de aansprakelijke zorgverlener niet of onvoldoende verzekerd is, of zijn aansprakelijkheid betwist. In dat geval kan het fonds de vergoeding achteraf wel recupereren bij de verzekeraar of de zorgverlener.

De procedure via het fonds is volledig gratis voor het slachtoffer. En ze gaat ook snel. Slachtoffers zullen in principe maar iets langer dan een jaar moeten wachten op een vergoeding. De procedure is ook eenvoudig. Het fonds zal zelf alle nodige inlichtingen verzamelen om de oorzaken van het medisch ongeval en het schadeverloop te evalueren.

Het fonds vergoedt de volledige schade. Maar de schade moet wel voldoende ernstig zijn om vergoed te worden:

de patiënt is voor minstens 25% blijvend invalide;

hij is arbeidsongeschikt gedurende minstens zes opeenvolgende maanden of zes niet opeenvolgende maanden over een periode van twaalf maanden;

hij is overleden; of

de schade verstoort zijn levensomstandigheden bijzonder zwaar (ook economisch).

Geschillen tussen het fonds en de patiënt, de zorgverlener of de verzekeraar komen voor de rechtbank van eerste aanleg.

Alle schade die is ontstaan door een feit dat zich voordoet vanaf 2 april 2010 kan vergoed worden volgens de nieuwe regeling. Het fonds heeft al zo'n 400 vergoedingsaanvragen af te handelen.

Het nieuwe KB van 25 augustus 2012 treedt in werking op 1 september 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg en van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, BS 29 augustus 2012.

Zie ook:
Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg