Binnenbrengen illegale vreemdeling kost plots 180 euro per dag

De persoon die zich garant stelde voor een illegale vreemdeling en de vervoerder die een illegale vreemdeling het land binnenbracht, moeten de kosten terugbetalen die de overheid maakte voor het verstrekken van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen in een gesloten centrum. Die kost werd tot nu forfaitair geraamd op 30 euro per dag en per persoon (geïndexeerd: 46,10 euro). Maar vanaf 11 oktober 2012 stijgt dit bedrag plots naar 180 euro per dag.

Het nieuwe bedrag stemt volgens de federale regering beter overeen met de reële verblijfskosten van een vreemdeling in een gesloten centrum.

Het nieuwe forfait wordt net als het oude bedrag elk jaar geïndexeerd op 1 januari. Maar er wordt een nieuwe indexeringsformule ingevoerd.

Bovenop het forfait kan de overheid ook nog de specifiek voor de vreemdeling gemaakte kosten terugvorderen. De borg en de vervoerder zullen ook moeten opdraaien voor de kosten van repatriëring van de vreemdeling.

Bron: Koninklijk besluit van 20 seDptember 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de nadere regels voor de terugbetaling van de kosten van huisvesting, verblijf en gezondheidszorgen bedoeld in artikel 74/4, §§ 3 en 4, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 17/7 van het uitvoeringsbesluit bij de vreemdelingenwet), BS 1 oktober 2012.

Zie ook:
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (art. 3bis en art. 74/4 § 3-4 van de Vreemdelingenwet).