Procureur kan tijdelijk huisverbod opleggen

De procureur des Konings kan een dader van huiselijk geweld voor tien dagen uit de gemeenschappelijke verblijfplaats zetten. Het huisverbod bevat meteen ook een contactverbod. Verlenging van het verbod na die tien dagen, kan alleen via een beslissing van de vrederechter.

Huisverbod

De procureur des Konings kan een meerderjarig persoon een huisverbod opleggen. Dit wanneer zijn aanwezigheid voor een of meer huisgenoten een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert.

Een huisverbod kan niet zomaar. Het gevaar moet duidelijk blijken uit feiten of omstandigheden.

Van zodra het bevel er is, moet de betrokkene onmiddellijk de gemeenschappelijke verblijfplaats verlaten. Hij mag die ook niet meer betreden tijdens de duur van het huisverbod. Zich bij de verblijfplaats ophouden mag evenmin. Het huisverbod houdt ook een contactverbod in. Maar niet noodzakelijk met alle huisgenoten.

Maximaal tien dagen

Het huisverbod van de procureur geldt voor maximaal tien dagen. Het kan langer duren, maar dan alleen als de vrederechter dat beslist.

Schriftelijk bevel

De procureur zet het huisverbod op papier. Moeten zeker vermeld worden:

de plaats en de duur van het huisverbod;

de feiten en omstandigheden die tot het huisverbod aanleiding hebben gegeven;

de namen van de personen met wie de betrokkene geen contact mag opnemen;

de sancties als hij het verbod niet naleeft.

Bekendmaking

De procureur deelt de inhoud van het bevel mee aan de uithuisgeplaatste en aan zijn huisgenoten. Een afschrift van de beslissing gaat naar de korpschef van de lokale politie.

Het huisverbod gaat in vanaf de kennisgeving aan de betrokken persoon. Bij heel dringende gevallen kan de procureur zijn beslissing daarom ook mondeling meedelen aan de uithuisgeplaatste. Hij krijgt zo snel mogelijk een afschrift van het bevel toegestuurd.

De procureur schakelt de dienst slachtofferhulp in. Die kan dan bijstand en voorlichting geven aan de huisgenoten.

Bereikbaarheid

De uithuisgeplaatste meldt aan de procureur - binnen 24 uur na de kennisgeving van het bevel - waar en hoe hij gedurende het verbod bereikbaar is.

Straffen

Wie het huisverbod niet naleeft, kan een gevangenisstraf tot zes maanden of een geldboete oplopen.

Opheffing of wijziging

De procureur kan zelf het huisverbod opheffen wanneer hij vindt dat er geen gevaar meer is. Hij kan ook de invulling van het huisverbod wijzigen, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen.

Inschakeling vrederechter

De procureur deelt het bevel mee aan de vrederechter. Dit ten laatste op de dag die volgt op de dag van het bevel. Is de griffie op die dag niet open, dan moet het gebeuren op de eerste openingsdag.

Niet alleen het bevel wordt meegedeeld aan de vrederechter. Ook de pv's die aanleiding hebben gegeven tot het huisverbod, en de eventuele opheffing van het huisverbod of de nieuwe invulling ervan, gaan naar de vrederechter. Ook de pv's waarbij inbreuken op het huisverbod worden vastgesteld, worden aan de vrederechter meegedeeld. Al die zaken worden trouwens ook meegedeeld aan de partijen.

Procedure voor vrederechter

Binnen 24 uur na de mededeling van het bevel, bepaalt de vrederechter de dag en het uur van de zitting. Die moet plaatsvinden tijdens het huisverbod.

Als een partij of de procureur de vrederechter vraagt om zich uit te spreken over het huisverbod, onderzoekt hij de wettigheid en de opportuniteit ervan. Hij hoort de partijen.

Hij onderzoekt eerst of de procedure voor het huisverbod is nageleefd. Is dat niet het geval, dan heft hij het verbod op.
Is het bevel wel correct genomen, dan onderzoekt hij of het huisverbod moet gehandhaafd worden, of zelfs moet verlengd worden.

De rechter kan twee zaken beslissen: het huisverbod opheffen of verlengen. Verlenging kan met ten hoogste drie maanden. Maar dan moeten de aangehaalde feiten of omstandigheden het huisverbod op het tijdstip van de uitspraak nog steeds rechtvaardigen.

De rechter kan steeds de invulling van het huisverbod wijzigen. Op vraag van de procureur of op vraag van een partij. Hij kan op hun vraag ook het huisverbod opheffen.

In principe wordt de zaak achter gesloten deuren behandeld. Maar op vraag van de procureur of een partij of ambtshalve kan hij de debatten openbaar laten verlopen.

De zaak blijft tijdens het huisverbod ingeschreven op de rol van het vredegerecht. Bij nieuwe elementen kan ze dan opnieuw voor de rechter komen bij conclusie of bij een schriftelijk verzoek.

Verval huisverbod

Als de vrederechter niet binnen een termijn van tien dagen na het uitvaardigen van het huisverbod een beslissing neemt, vervalt het verbod. Het vervalt ook als er een rechterlijke beslissing is over de gemeenschappelijke verblijfplaats. Dat kan bv. een beslissing zijn in het kader van de dringende voorlopige maatrelgen of de voorlopige maatregelen, een beslissing van de jeugdrechtbank die een beschermingsmaatregel treft of een beslissing in kort geding over de gemeenschappelijke verblijfplaats.

Inwerkingtreding

De nieuwe wetten van 15 mei 2012 en 15 juni 2012 treden in werking op 1 januari 2013.

Bron: Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld, BS 1 oktober 2012.

Bron: Wet van 15 juni 2012 tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek, BS 1 oktober 2012.