Eenmalige taks op pensioensparen betalen vóór 1 december 2012

De eenmalige taks op het pensioensparen van 6,5% is opeisbaar vanaf 1 november 2012. Verzekeraars (bankiers) krijgen tot 1 december 2012 de tijd om deze taks te betalen. Dat blijkt uit het KB van 27 september 2012.

Eenmalige 6,5%-taks

Op individuele levensverzekeringscontracten en op pensioenspaarcontracten (3de pijler-langetermijnsparen) wordt een taks geheven van 16,5% of 10% op de theoretische reserve op het moment dat de verzekeringnemer 60 jaar is. Die anticipatieve taks van 16,5% is van toepassing op de reserves of kapitalen opgebouwd door premies, bijdragen of stortingen van vóór 1 januari 1993. Op het resterende bedrag wordt een taks van 10% geheven.

Maar de programmawet van 22 juni 2012 heeft een taks van 6,5% gevestigd op de reserves of kapitalen opgebouwd met premies, bijdragen of stortingen van vóór 1 januari 1993 waarop nog geen taks op het langetermijnsparen werd betaald (verzekeringnemer is nog geen 60 jaar).
De 6,5%-heffing wordt toegepast op de theoretische afkoopwaarden van de levensverzekerings- en pensioenspaarcontracten. De referentiedatum voor de berekening van deze waarden is 1 januari 2012.
Op de 60ste verjaardag van de verzekeringnemer (of later) zullen de reserves of het kapitaal dan eveneens belast worden tegen het ?standaardtarief' van 10 % (verschil tussen 16,5% en 6,5%).

Eenmalige taks betalen vóór?

Voor de individuele levensverzekeringscontracten moeten de verzekeraars deze (pre-) anticipatieve taks van 6,5% uiterlijk op 1 oktober 2012 betalen (art. 72, §1, 1ste lid, programmawet 22 juni 2012).

Om de datum van opeisbaarheid en van betaling van de 6,5%-taks op het pensioensparen te bepalen, was nog een KB nodig. Beide data hingen immers af van de inwerkingtreding van artikel 69, §2 van de programmawet van 22 juni 2012 (art. 72, §1, 2de lid, programmawet van 22 juni 2012).

Het KB van 27 september 2012 legt nu vast dat artikel 69, §2, artikel 78 en artikel 80 van de programmawet van 22 juni 2012 in werking treden op 30 september 2012.
Daardoor is de eenmalige taks op het pensioensparen van 6,5% opeisbaar vanaf 1 november 2012. Verzekeraars (en bankiers) krijgen tot uiterlijk 1 december 2012 om deze taks te betalen. Zij mogen de taks inhouden op de afkoopwaarden of spaartegoeden.

Vrijstelling van 6,5%-taks

Zijn vrijgesteld van de 6,5%-taks:

de verzekeringscontracten die uitsluitend in voordelen voorzien bij overlijden;

de levensverzekeringcontracten in zoverre ze ertoe strekken de aflossing of de wedersamenstelling van een hypothecaire lening te waarborgen.

In werking

Het KB van 27 september 2012 treedt in werking op 30 september 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 27 september 2012 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 69, § 2, 78, en 80 van de Programmawet van 22 juni 2012, BS 28 september 2012 (ed. 4), 60.014.

Zie ook:
- Koninklijk besluit van 27 september 2012 tot uitvoering van de artikelen 72, §1, zesde lid, en 74, van de Programmawet van 22 juni 2012 (ed. 4), BS 28 september 2012 (ed. 4), 60.014.
- Programmawet van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012, 35.784. - art. 69, §2, art. 78 en art. 80