Jaarlijkse evaluatie voor federale ambtenaren

Vanaf 1 november 2012 krijgt elke federale ambtenaar een jaarlijkse evaluatie. De keuze om pas na 2 jaar te evalueren verdwijnt. Wie slecht presteert zal daardoor sneller ontslagen worden. Bovendien wordt de procedure eenvoudiger en komt er meer uniformiteit.

Jaarlijkse cyclus

Het personeel van de federale overheidsdiensten en het ministerie van Defensie wordt vanaf november jaarlijks geëvalueerd. Een evaluatiecyclus van 2 jaar zal dan niet meer bestaan. Op dit moment kan het Directiecomité van een overheidsdienst voor elke categorie personeelsleden nog zelf kiezen of het een cyclus van 1 of 2 jaar toepast.

Verloven of afwezigheden zullen ook geen invloed meer hebben op de duur van de evaluatiecyclus zoals dat nu wel het geval is. Alleen verloven of afwezigheden die een ononderbroken periode van 30 dagen overschrijden hebben een schorsende werking.

Sneller ontslagen

De kortere cyclus zorgt er ook voor dat slechte presteerders sneller van het toneel zullen verdwijnen. Federale ambtenaren kunnen immers pas ontslagen worden na 2 opeenvolgende negatieve evaluaties. Aangezien vandaag cyclussen van 2 jaar mogelijk zijn, kan het tot 4 jaar duren vooraleer iemand ontslagen wordt. Die periode wordt nu gevoelig ingekort. Bij een negatieve evaluatie volgt voortaan een nieuwe beoordeling binnen de 6 maanden. Die periode wordt verlengd met de dagen verlof of afwezigheid die zijn toegekend. Komt bij die nieuwe evaluatie opnieuw een negatieve score uit de bus, dan wordt de ambtenaar ontslagen.

Meer eenvoud en uniformiteit

De regering wil de evaluatieprocedure ook vereenvoudigen. Daarom schrapt ze de verplichte zelfevaluatie die een ambtenaar moet opmaken als voorbereiding op zijn evaluatiegesprek.

Er komt ook meer uniformiteit in de papiermolen. De functionele chefs bepalen niet langer zelf hoe het beschrijvend evaluatieverslag eruit ziet. De minister van Ambtenarenzaken zal een algemeen model van dit verslag vastleggen. Het verslag zal een aantal essentiële gegevens bevatten zoals de identificatiegegevens, de datum van het evaluatiegesprek, de prestatiedoelstellingen, de ontwikkelingsdoelstellingen, de eindvermelding, de motivatie en de handtekeningen. Het document dient als leidraad. De evaluator kan de in te vullen ruimtes dus verbreden of verkleinen als dat nodig is. Hij kan ook documenten toevoegen en leerpunten meegeven.

Het is de bedoeling dat het model in de toekomst ook gebruikt zal worden voor het evalueren van de stage. Hiervoor is nog een ministerieel besluit nodig.

Gradaties in eindvermelding

Wie goed gepresteerd heeft zal dat voortaan ook lezen in zijn evaluatieverslag. Dat is op dit moment nog anders: een verslag bevat immers geen eindvermelding behalve wanneer iemand een ?onvoldoende' krijgt.

Binnenkort besluit elk verslag met de vermelding ?uitstekend', ?voldoet aan de verwachtingen', ?te ontwikkelen' of ?onvoldoende'. De eindvermelding moet onderbouwd worden in het verslag. Zo zal een ambtenaar ?voldoen aan de verwachtingen' wanneer die de meeste van zijn prestatiedoelstellingen heeft gepresteerd, de competenties heeft ontwikkeld die noodzakelijk zijn om zijn functie goed uit te oefenen, correct heeft bijgedragen tot de teamprestaties en beschikbaar was voor de gebruikers van de dienst. Een ambtenaar die dan weer minder dan de helft van zijn prestatiedoelstellingen heeft gerealiseerd, niet de nodige competenties heeft ontwikkeld (waardoor hij zijn functie niet meer naar behoren zal kunnen uitoefenen), niet heeft bijgedragen tot de teamprestaties en niet beschikbaar was voor de gebruikers, zal een ?onvoldoende' krijgen.

Overgangsperiode

De nieuwe evaluatieprocedure treedt in werking op 1 november 2012. De evaluaties die al lopen voor die datum, worden verder gezet volgens de oude bepalingen. Maar vanaf 1 november 2012 mogen ook deze evaluatieperiodes maximum 1 jaar duren.

Bron: Koninklijk besluit van 20 september 2012 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie, BS 10 oktober 2012.

Zie ook
Koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten en in het Ministerie van Defensie, BS 13 augustus 2002.