36 maanden werkuitkering voor werkzoekenden met een handicap

Werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid kunnen een werkuitkering krijgen gedurende 24 maanden. Die termijn wordt nu opgetrokken tot 36 maanden.

Werkuitkering

Sinds 1 september 2011 kunnen ?werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid' een werkuitkering krijgen. Dankzij de werkuitkering wordt de werkloosheidsuitkering geactiveerd voor wie opnieuw aan de slag gaat. De werkgever kan dit bedrag namelijk aftrekken van het nettoloon dat hij moet betalen.

De werkzoekende met een handicap kan een werkuitkering van maximum 500 euro per maand krijgen. Hij komt hiervoor al in aanmerking na één dag inschrijving als werkzoekende. Tenminste voor zover hij op de dag van de indienstneming een werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid is of een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze met een definitieve arbeidsongeschiktheid van minstens 33%.

36 maanden

Op dit moment betaalt de RVA de uitkering gedurende de maand van indienstneming en de 23 daarop volgende maanden. Dat wordt nu 35 maanden. De gerechtigde kan dus gedurende 36 maanden een werkuitkering krijgen. Dat is een forse uitbreiding van de ondersteuningsmaatregel.

Deze uitbreiding volgt het klassieke onderscheid tussen wie jonger en ouder is dan 45 jaar. De regimes zijn gelijklopend. Maar wie jonger is dan 45 mag op de dag van de indienstneming niet meer leerplichtig zijn en geen studies in dagonderwijs volgen. Dat is een extra voorwaarde. De uitbreiding komt er dus zowel voor werklozen die jonger zijn dan 45 jaar, als voor degenen die ouder zijn.

4 groepen

Tot slot wijzen we er nog op dat ?werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid' behoren tot de ?uitkeringsgerechtigde volledig werklozen', één van de categorieën die een werkuitkering kunnen krijgen.

De ?werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid' worden opgedeeld in 4 groepen:

De niet-werkende werkzoekende die voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming.

De niet-werkende werkzoekende die als doelgroepwerknemer tewerkgesteld was bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van het Paritair Comité voor de beschutte en sociale werkplaatsen.

De niet-werkende werkzoekende gehandicapte die het recht op verhoogde kinderbijslag opent op basis van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%.

De niet-werkende werkzoekende die in het bezit is van een attest afgeleverd door de Algemene Directie Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid voor het verstrekken van sociale en fiscale voordelen.

In werking

Deze aanpassing treedt retroactief in werking op 1 oktober 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 30 september 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden, met het oog op het bevorderen van de tewerkstelling van werkzoekenden met een verminderde arbeidsgeschiktheid, BS 12 oktober 2012