Zorgverlof voor gehospitaliseerd kind versoepeld

Wie een minderjarig zwaar ziek kind bijstaat of verzorgt tijdens of vlak na een hospitalisatie, kan zijn arbeidsovereenkomst voortaan één week volledig schorsen. Aansluitend is een verlenging met één week mogelijk. Het gaat om een versoepeling van het recht op loopbaanonderbreking voor de bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

Zorgverlof

Werknemers kunnen hun loopbaan onderbreken om een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen. Dit zijn de personen die samenwonen met de werknemer, en de bloedverwanten en aanverwanten tot de tweede graad. De werknemer zal moeten bewijzen dat hij bereid is om hen bij te staan of te verzorgen. Hij heeft recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA en er geldt een ontslagbescherming.

De voltijdse werknemer kan kiezen voor een volledige schorsing van de arbeid of een vermindering van de arbeid met 1/5 of 1/2. Voor deeltijdse werknemers en kmo's geldt een apart regime.

Duur

Er zijn 2 mogelijkheden:

Bij een volledige schorsing is de maximumduur van de onderbreking 12 maanden per patiënt. Voor een alleenstaande is dat 24 maanden indien het gaat om een ernstig ziek kind van hoogstens 16 jaar.

Bij een vermindering van de arbeid ligt de maximumduur van het regime op 24 maanden per patiënt. Voor een alleenstaande is dat 48 maanden indien het gaat om een ernstig ziek kind van hoogstens 16 jaar.

De periodes van volledige schorsing en verminderde arbeidsprestaties kunnen op dit moment enkel opgenomen worden in schijven van minimum 1 maand en maximum 3 maanden, aaneensluitend of niet, tot het ogenblik waarop de maximale duur bereikt is. Een overstap van het ene naar het andere regime is mogelijk.

Eén week

Maar de regels worden versoepeld. Een KB van 10 oktober 2012 zorgt er namelijk voor dat de werknemer, ?voor de bijstand of de verzorging van een minderjarig kind, tijdens of vlak na de hospitalisatie van het kind als gevolg van een zware ziekte', zijn arbeidsovereenkomst voortaan volledig kan schorsen voor één week, aansluitend verlengbaar met één week.

Het gaat hier om elke ziekte of medische ingreep die door de behandelende geneesheer van het zwaar zieke kind als dusdanig wordt beschouwd, en waarbij de geneesheer oordeelt dat elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is. Naast een attest van de behandelende geneesheer is ook een attest van het betrokken ziekenhuis (bewijs van hospitalisatie) vereist.

De nieuwe mogelijkheid staat in de eerste plaats open voor:

de werknemer die ouder is (eerste graad) van het zwaar zieke kind en die ermee samenwoont;

de werknemer die samenwoont met het zwaar zieke kind en belast is met de dagelijkse opvoeding.

Wanneer deze werknemers geen gebruik kunnen maken van het nieuwe regime, dan kan het recht uitgeoefend worden door de ouder (eerste graad) van het zwaar zieke kind die er niet mee samenwoont. Is ook dit niet mogelijk, dan kan een familielid tot de tweede graad het verlof opnemen. Het KB van 10 oktober 2012 voorziet dus in een cascade.

Let op! De duur van de volledige schorsing kan korter zijn dan 1 maand wanneer de werknemer aansluitend op de schorsing van 1 week (eventueel verlengd met 1 week) zorgverlof wil nemen voor hetzelfde kind.

Kmo's

Voltijdse werknemers van kmo's met minder dan 10 werknemers kunnen hun arbeid niet verminderen, behalve met het akkoord van de werkgever. Ze kunnen hun loopbaan enkel volledig schorsen.

In kmo's kan de werkgever de verlenging van het recht bovendien weigeren om organisatorische redenen voor werknemers die al 6 maanden volledige schorsing of 12 maanden gedeeltelijke schorsing voor dezelfde persoon hebben genoten. Tenzij de werknemer gebruik wil maken van de nieuwe mogelijkheid die het KB van 10 oktober 2012 hem biedt. Het nieuwe KB heeft hier een uitzondering ingelast.

Aanvraag

Het verlof moet minstens 7 kalenderdagen vooraf worden aangevraagd, de dag van de betekening inbegrepen. Het kan starten na die 7de dag. Maar de partijen zijn vrij om schriftelijk te kiezen voor een kortere of langere termijn.

De werknemer moet dus minstens 7 kalenderdagen vooraf een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever. Maar wanneer de werknemer gebruik maakt van de nieuwe mogelijkheid die het KB van 10 oktober 2012 hem biedt, kan men afwijken van die termijn, wanneer de hospitalisatie van het kind onvoorzienbaar is.

In dat geval bezorgt de werknemer zo spoedig mogelijk aan de werkgever een attest van de behandelende geneesheer van het zwaar zieke kind waaruit het onvoorzienbaar karakter van de hospitalisatie blijkt. Dit geldt ook wanneer dat verlof verlengd wordt met een week.

Uitstel

Binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de aanvraag kan de werkgever de uitoefening van het recht op zorgverlof uitstellen om redenen die verbonden zijn aan de werking van de onderneming. Maar deze beperking geldt niet voor wie gebruik wil maken van het nieuwe regime. Ook hier last het nieuwe KB een uitzondering in.

In werking

De nieuwe regeling gaat in op 1 november 2012. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, BS 22 oktober 2012