Peesontstekingen erkend als beroepsziekte

De lijst met beroepsziekten wordt aangevuld met ?aandoeningen van de pezen, peesscheden en spier- en peesaanhechtingen (tendinitis) van de bovenste ledematen veroorzaakt door overbelasting van deze structuren ingevolge krachtige, repeterende bewegingen of ingevolge ongunstige houdingen'.

De nieuwe beroepsziekte krijgt codenummer 1.606.22 op de lijst met beroepsziekten, opgenomen in een KB van 28 maart 1969. Alle aandoeningen op deze limitatieve lijst worden erkend als beroepsziekten en kunnen aanleiding geven tot een schadeloosstelling. Denk maar aan aandoeningen veroorzaakt door chemische agentia, ioniserende stralingen, roet, teer, lawaai ?

Het Fonds voor beroepsziekten zal tussenkomen als de persoon in kwestie bewijst dat hij lijdt aan één van de ?lijstziekten'. Hij moet ook het ?beroepsrisico' bewijzen. Tijdens zijn arbeid in een periode van onderworpenheid aan de beroepsziekteverzekering, moet hij namelijk blootgesteld zijn aan bepaalde schadelijke stoffen die aanleiding kunnen geven tot de beroepsziekte.

Hierbij kan het slachtoffer een weerlegbaar vermoeden inroepen. Als hij gewerkt heeft in bepaalde bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen, wordt er vermoed dat hij blootgesteld is aan bepaalde schadelijke stoffen of omstandigheden.

Het is voldoende dat het slachtoffer gedurende een deel van de periode dat hij werknemer was, blootgesteld is aan het risico. Men heeft het over een schadelijke invloed die inherent is aan het beroep en die beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen. Bovendien moet de blootstelling de overwegende oorzaak van de ziekte zijn volgens algemeen aanvaarde medische inzichten.

Daarnaast kunnen ook aandoeningen die niet op de beroepsziektenlijst voorkomen, erkend worden als beroepsziekte. Dit ?open systeem' groepeert ziekten die op een determinerende en rechtstreekse wijze het gevolg zijn van de beroepsuitoefening.

Hier is de bewijslast veel zwaarder. De betrokkene moet naast de onderworpenheid aan de beroepsziekteverzekering, de beroepsziekte en het beroepsrisico, ook de determinerende factor bewijzen. Het Hof van Cassatie heeft op 2 februari 1998 wel geoordeeld dat het niet vereist is dat de uitoefening van het beroep de enige of de overwegende oorzaak van de ziekte is.

Deze aanpassing treedt in werking op 2 november 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 12 oktober 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen, BS 23 oktober 2012